Kursplan

Analys av musikproduktioner

Kurskod
LP1074
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om musikproduktionsanalysens metodologiska förutsättningar
  • genomföra och i både muntlig och skriftlig form redovisa musikproduktionsanalyser
  • planera, genomföra och redovisa en musikproduktion som efterliknar en befintlig inspelning.

Innehåll

I kursen introduceras modeller, perspektiv och metoder för analys av musikproduktioner. Studenten genomför egna analyser av olika inspelningar samt analyserar och gestaltar en befintlig musikproduktion samt transformerar en produktion till en annan stil.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga analysuppgifter (moment 1: Analysuppgift 1 och moment 2: Analysuppgift 2) och en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation och redovisande seminarier (moment 3: Produktionsprojekt).

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, laborationer och seminarier. Dessutom genomför studenten en egen musikproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på moment 3 samt på något av de två övriga momenten. Dessutom krävs att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Analysuppgift 1 (1,5 hp)
Moment 2: Analysuppgift 2 (3 hp)
Moment 3: Produktionsprojekt (3 hp)

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive Inspelning i studio 7,5 hp

Övrigt

Motsvarar LP1042, delkurs 1.

Summary in English

Upon completion of the course the student shall be able to:
  • demonstrate knowledge of the methodological preconditions of music production analysis
  • perform and, in both oral and written form, present analyses of music productions
  • plan, implement and present a music production that emulates an existing recording.