Kursplan

Kinesiska: skriftlig tillämpning

Kurskod
KI1032
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2011-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-29.
Reviderad
Reviderad 2015-01-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-19.

Mål

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

  • skriva korta texter på kinesiska inom en rad olika genrer, såsom brev, dagböcker, (bok)recensioner, rapporter och sammanfattningar
  • använda kinesiska konjunktioner, prepositioner, partiklar och interjektioner på ett korrekt sätt
  • behärska användningen av interpunktion i kinesiska
  • använda skrivregler i kinesiskt skriftspråk
  • granska, bearbeta och redigera en uppsats i enlighet med vanlig standardkinesisk (mandarin) grammatik och textformat.

Innehåll

Studenterna gör olika uppgifter, där läsning, skrivande, och bearbetning av kortare texter och uppsatser ingår. Studenterna får dessutom skrivuppgifter varje vecka.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning. Bedömningen av studenterna sker med hjälp av återkommande skrivuppgifter, genom aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner. Kinesiska används som undervisningsspråk med engelska och svenska som stöd. Undervisningen sker i helgrupp och i mindre grupper.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Reviderad
13-11-04 (huvudområde inlagt)
15-01-19 (litteraturlistan urlyft)