Kursplan

Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv

Kurskod
GSS2C5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för svenska språkets fonologi i ett andraspråksperspektiv
  • använda grundläggande begrepp vid analys av inlärares uttal
  • analysera andraspråksinlärares uttal med särskilt fokus på prosodi
  • diskutera utgångspunkter och prioriteringar för uttalsundervisning
  • diskutera aspekter av attityder till brytning.

Innehåll

I kursen behandlas det svenska språkets fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. Särskild tyngdpunkt läggs på sådana företeelser som är karaktäristiska för svenskan i förhållande till andra språk och sådana fenomen som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk, exempelvis prosodin. Analys av andraspråksinlärares uttal ingår samt diskussioner om attityder till brytning. Kursen behandlar även uttalspedagogiska perspektiv såsom utgångspunkter och prioriteringar i uttalsundervisningen.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.