Kursplan

Stadsbyggnad

Kurskod
GSQ25K
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-11-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utföra stadsanalyser med stöd av GIS-verktyg
  • Redogöra för och kritiskt reflektera kring städers historiska och nutida utveckling, drivkrafter, förändringsprocesser och stadsbyggnadsdiskurser
  • Beskriva, analysera och visa förståelse för städer som komplexa system ur ett hållbarhetsperspektiv med stöd av digitala verktyg
  • Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept
  • Hantera urbana utvecklingsprocesser genom iterativt analys- och designprocessarbete med stöd av designbaserade och digitala metoder och verktyg

Innehåll

Kursen ger en överblick över städer som företeelse i ett historiskt utvecklingsperspektiv och urbangeografiska koncept för att beskriva och analysera städers strukturer och förändringsprocesser. Särskilt betonas ett komplext adaptivt systemperspektiv där olika delsystem kan identifieras, analyseras och hanteras i relation till varandra på olika skalniåver i samhällsplanering. Detta inkluderar såväl fysisk-strukturella, socio-ekonomiska och tekniska infrastrukturaspekter som kulturella och institutionella aspekter i ett rumsligt perspektiv. Kursen ger också en introduktion till urbanmorfologi som kunskapsfält och sätt att beskriva och analysera städer med fokus på dels ett arkitektoniskt gestaltningsperspektiv, dels ett funktionellt modelleringsperspektiv. Historiska och nutida stadsbyggnadsdiskurser tas upp med utgångspunkt i aktuella planeringssituationer. Hållbar utveckling adresseras med ett fokus på samspelet mellan olika ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga faktorer och delsystem i ett resiliensperspektiv och med beaktande av betydelsen av städers styrning och institutionella faktorer. Kursen introducerar GIS-baserade verktyg för stadsanalys som tillämpas i ett projektarbete om stadsomvandling baserat på reflexivt processarbete med iteration mellan analys och designsyntes. Utvärderings- och konsekvensanalysverktyg som multikriterieanalyser och indikatorer tillämpas för att värdera projektarbetet.

Examinationsformer

Projektarbete inklusive presentationer i ord och bild, seminarier och GIS-analyser, 5 hp
Tentamen, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och projektarbete inklusive GIS-övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
För projektarbetet är betygsskalan U,G,VG.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Introduktion till Geografiska informationssystem 7,5 hp, Bygg-CAD 5 hp, Regional planering 7,5 hp, Form och Gestaltning 7,5 hp, Transportplanering 7,5 hp och Befolkning och sociala perspektiv 7,5 hp eller motsvarande kunskaper