Kursplan

Kriminologi I

Kurskod
GSO29C
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-04-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-29.
Reviderad
Reviderad 2019-05-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-05-07.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om, redogöra för och diskutera några centrala klassiska teorier inom kriminologi
  • redogöra för forskningsmetoder och analysinstrument
  • visa kunskaper om modern forskning om intersektionell brottslighet
  • problematisera kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.

Innehåll

I kursen belyses kriminologiska teorier. Forskningsmetoder och analysinstrument analyseras. De studerande tillägnar sig inblick i modern forskning om intersektionell brottslighet. I kursen problematiseras vidare kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.

Examinationsformer

Seminarier och skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Tentamen, seminarier, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar SO1010.