Kursplan

Ryska I: Grundläggande kurs 3

Kurskod
GRY28H
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • förstå tydligt talad ryska om bekanta ämnen
  • aktivt behärska ett ordförråd som räcker för att kommunicera i de vanligaste vardagssituationerna
  • initiera och aktivt delta i enklare samtal på ryska om bekanta ämnen
  • förstå och redogöra för innehållet i tillrättalagda ryska texter
  • behärska ryskt uttal och intonation tillräckligt väl för att kunna göra sig förstådd
  • identifiera och tillämpa centrala delar av den ryska grammatiken i tal och skrift.

Innehåll

Denna kurs utgör en påbyggnad av uttal, intonation, vokabulär och grammatiska strukturer i ryska. Praktiska tal-, läs- och skrivövningar ingår, samt studier av rysk grammatik. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt ett skriftligt avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan används så mycket som möjligt som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av gruppövningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftlig språkfärdighet - 7,5 hp
Modul 2: Muntlig språkfärdighet - 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Ryska I: Grundläggande kurs 1, 7,5 hp och Ryska I: Grundläggande kurs 2, 7,5 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1024.