Kursplan

Kunskap, lärande och bedömning

Kurskod
GPG2RR
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2021-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-13.

Lärandemål

-

Delkurser

1.
Kunskap och lärande, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om olika teorier om kunskap, lärande och utveckling för unga och vuxna elever genom att analysera och diskutera hur olika perspektiv på kunskap, kunnande och lärande får konsekvenser för den pedagogiska verksamheten
 • visa kunskap om hur digital teknik påverkar kunskapsprocesser i den pedagogiska verksamheten genom att diskutera digitaliseringen av skolan
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av fortsatt utveckling av det egna lärarskapet genom att beskriva och reflektera över den egna utvecklingsprocessen i relation till perspektiv på kunskap, kunnande och lärande
 • visa förmåga till mottagar- och situationsanpassat skrivande och konstruktivt deltagande i samtal i akademiska sammanhang
 • visa förmåga att utifrån teorier om kunskap, lärande och utveckling använda systematisk metod för att analysera och utvärdera undervisning i det egna undervisningsämnet.


2.
Vetenskap och beprövad erfarenhet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om betydelsen av utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet för den pedagogiska verksamheten i skolan
 • visa kunskap om och förmåga att använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp genom att söka, granska och värdera utbildningsvetenskaplig forskning med betydelse för den egna yrkesutövningen
 • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt argumentera för sina tolkningar av dessa i tal och skrift
 • visa kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och forskningstraditioner, inklusive forskningsetiska frågeställningar, genom att jämföra olika forskningsmetoder och resonera om olika metoders användbarhet i olika sammanhang.


3.
Bedömning och betygssättning, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning genom att problematisera bedömningens betydelse för elevers lärande i det egna undervisningsämnet i relation till lärares uppdrag
 • visa förmåga att urskilja, analysera och värdera elevers skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån lärares uppdrag att utveckla elevers kunnande
 • visa förmåga att stödja elevers fortsatta lärande genom att dokumentera och ändamålsenligt kommunicera bedömning av elevers kunnande.

Innehåll

-

Delkurser

1.
Kunskap och lärande, 5 högskolepoäng

Delkursen behandlar teorier om och perspekriv på kunskap, kunnande, lärande och utveckling hos unga och vuxna elever. Teorierna sätts i relation till studenternas egen kunskapsutveckling och deras kommande yrke. Studenterna övar på att se hur det som sker i undervisningen kan förstås med hjälp av teorier om kunskap och lärande samt även hur olika syn på kunskap och lärande kan få konsekvenser för utformningen av den pedagogiska verksamheten.

2.
Vetenskap och beprövad erfarenhet, 5 högskolepoäng

Delkursen behandlar vetenskapsteori på grundläggande nivå utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenterna möter kvalitativ och kvantitativ forskning samt forskare inom det utbildningsvetenskapliga området. I delkursen diskuteras studenternas erfarenheter av att använda vetenskapliga metoder från föregående kurser tillsammans med granskningar av vetenskapliga studier i ett resonemang om kvalitet i forskning. I delkursen behandlas centrala begrepp, metoder, forskningsetik och kvalitetskrav på forskning.

3.
Bedömning och betygssättning, 5 högskolepoäng

Delkursen behandlar undervisning med fokus på elevers kunnande och lärande, i relation till bedömning och betygssättning. Bedömning och betygsättning som fenomen diskuteras och problematiseras med hjälp av vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska begrepp. Ämnesspecifika exempel på hur kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar om kunskap och om lärarens uppdrag.

Examinationsformer

Delkurs ”Kunskap och lärande” examineras genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter i en seminarieserie samt genom en gestaltande examination.

Delkurs ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” examineras gruppvis genom skapande av rörlig bild och text samt genom skriftlig individuell uppgift.

Delkurs ”Betyg och bedömning” examineras genom diskussioner och redovisningar av seminarieuppgifter, samt skriftlig inlämningsuppgift och ett avslutande ventileringsförfarande med kamratbedömning.

Arbetsformer

Delkursen ”Kunskap och lärande” innehåller arbetsformerna föreläsningar, studiegruppsträffar och seminarier.

Delkursen ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” innehåller arbetsformerna föreläsningar, studiegruppsträffar, grupparbete, seminarier och självständigt skrivande.

Delkursen ”Bedömning och betygssättning” innehåller arbetsformerna föreläsningar, studiegruppsträffar, grupparbete, handledning, seminarier och skapande av film.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyg Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på minst 10 hp samt minst Godkänd på 5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Kunskap och lärande – 5 hp
Modul 2: Vetenskap och beprövad erfarenhet – 5 hp
Modul 3: Bedömning och betygsättning – 5 hp

Förkunskapskrav

 • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).

Övrigt

Nätbaserad kurs, innehåller obligatoriska campusträffar.