Kursplan

Introduktion till programmering i visuell miljö

Kurskod
GMD2F9
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-03.
Reviderad
Reviderad 2020-04-30.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-04-30.

Lärandemål

Att ge kunskaper i programmering i visuell miljö samt styrning av föremål och konstruktioner för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner eller föremål
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Innehåll

Generellt innehåll:
 • introduktion till programmering kopplat till undervisning
 • programmeringens betydelse för samhället
 • etiska perspektiv på programmering.
Programmeringsinnehåll:
 • att skapa program i visuell miljö
 • grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler
 • hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program
 • att utveckla egna konstruktioner, såväl med som utan styrning av föremål, där man tillämpar programmering.
Didaktiskt innehåll:
 • didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Examinationsformer

Seminarier, inlämningsuppgift och hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men enstaka inslag kan vara på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen, 5,0 hp.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Deltagarna ska vara verksamma lärare. Lärarna behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Deltagarna ska ha rektorns godkännande för att få gå kursen.

I kursen ingår 6-7 träffar online.