Kursplan

Envariabelanalys

Kurskod
GMD2ER
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • förstå begreppet funktion inklusive invers, bijektion samt monoton funktion,
  • hantera elementära funktioner, polynomfunktioner, rationella funktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner,
  • förstå begreppen gränsvärde och kontinuitet samt lösa problem där dessa används,
  • förstå begreppet derivata och använda derivatans definition för att härleda olika deriveringsregler,
  • tillämpa derivata i extremvärdesanalys och andra konkreta sammanhang,
  • förstå begreppet integral och använda integraler vid beräkning av kurvors längd, areor under kurvor och volymer av rotationskroppar,
  • använda serieutvecklingar i olika sammanhang,
  • hantera digitala verktyg som komplement i förståelsen av kursens begrepp och tillämpningar.

Innehåll

I kursen behandlas funktioner och samband såsom elementära funktioner med inverser, gränsvärden, kontinuitet och derivata. Tillika behandlar kursen deriveringsregler, integraler, integrationsmetoder, tillämpningar av derivata och integraler samt serieutvecklingar. I behandlingen av kursens innehåll kommer digitala verktyg att vara en viktig del.

Examinationsformer

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska övningar som genomförs enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar samt tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 8/A8. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1. Dessutom krävs kursen Algebra 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar MD1109.