Kursplan

Italienska C: Italiensk språkvetenskap

Kurskod
GIT2GW
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-06-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-03.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala språkvetenskapliga teorier och metoder
  • diskutera strukturen hos det moderna italienska språket, särskilt morfologin och syntaxen, och ur ett kontrastivt perspektiv för de romanska språken
  • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom följande språkvetenskapliga områden: semantik, pragmatik, textlingvistik och sociolingvistik
  • reflektera över grundläggande frågor som driver modern språklig forskning
  • självständigt genomföra ett småskaligt språkligt analysprojekt inom området italiensk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen ger en översikt av italiensk lingvistik, tillsammans med teori och metod inom ett allmänt språkvetenskapligt område.
Kursen behandlar hur det italienska språket är strukturerat och hur det används i samhället ur en analytisk synvinkel. I kursen genomförs ett småskaligt språkligt analysprojekt.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, ett självständigt språkvetenskapligt arbete, och aktivt deltagande i diskussioner.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av seminarier och forumdiskussioner. Undervisning bedrivs på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Diskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter – 3 hp
Modul 2: Skriftligt språkligt analysprojekt och muntlig redovisning – 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp, Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp, Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp och Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det kräver att studenten har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en webbkamera.

Ersätter IT2005.