Kursplan

Italienska B: Italienska förr och nu

Kurskod
GIT2AE
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på italienska kunna:

  • redogöra för det italienska språket i synkront och diakront perspektiv
  • redogöra för italienskans plats bland såväl de indoeuropeiska som de romanska språken
  • läsa och förklara valda och kommenterade texter från olika perioder
  • redogöra för italienskans viktigaste lexikala bidrag till andra språk samt låneord som italienskan har hämtat utifrån
  • argumentera för hur italienskan genom språkliga yttringar och verk har bidragit till andra länders kultur- och språkutveckling.

Innehåll

Kursen introducerar valda texter från olika tidsepoker som belyser de olika historiska stadier det italienska språket genomgått från de första skriftliga yttringarna fram till nutid. Vidare presenterar kursen italienskans roll som förmedlare av ord och kulturella företeelse till andra länder.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande under seminarier och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 2.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier samt inlämningsuppgifter - 3,5 hp
Modul 2: Avslutande skriftligt prov - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet 7,5 hp samt en av Italienska A: Kultur och samhälle-kurserna, 7,5 hp

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det kräver att studenten har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

Ersätter IT1026.