Kursplan

Projektbaserad systemutveckling

Kurskod
GIK2PG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Datateknik1
Informatik2
Mikrodataanalys3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
3G2F
Fastställd
Fastställd 2021-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-10.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenter i grupp i ett systemutvecklingsprojekt planerar, analyserar, designar, implementerar och testar utvecklat IT-system.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, analysera, designa, implementera och testa IT-system under utveckling.
  • välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för detta IT-system.
  • välja och använda programmeringsramverk, tredje parts API:er och tjänster vid implementering av detta IT-system.
  • dokumentera och presentera framtaget IT-system.

Innehåll

Kursen behandlar ett systemutvecklingsprojekt där planering, analys, design, implementering och test av IT-system under utveckling ingår. Grupparbete genomförs i projektform som tar sin utgångspunkt i och byggs upp från en systemutvecklingsmodell. Vidare ingår val och användning av lämplig systemutvecklingsmetod, programmeringsramverk och tredje parts API och tjänst vid detta framtagande.

Examinationsformer

Individuellt PM (1,5 hp)
Projektuppgift (6 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp, grundnivå
  • Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Statistisk analys 7,5 hp
  • Data- och informationshantering, 15 hp

Övrigt

Kursen kan ges på engelska.