Kursplan

Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys

Kurskod
GIH2NR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för rörelseapparatens funktionella anatomi samt biomekaniska principer som möjliggör och begränsar rörelser
  • redogöra för och tillämpa de olika stegen i en kvalitativ rörelseanalys samt planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg som grundar sig i analysen
  • diskutera möjligheterna att använda digitala verktyg som hjälpmedel i kvalitativa rörelseanalyser.

Innehåll

I kursen studeras människokroppens funktionella anatomi och biomekaniska principer i relation till olika rörelseformer och rörelseaktiviteter. Begreppet motorisk kontroll introduceras och diskuteras. Stor vikt läggs på att studenterna får öva på att använda sina kunskaper inom funktionell anatomi och biomekanik för att göra rörelseanalyser samt planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg grundade i rörelseanalyser med syfte att utveckla olika målgruppers rörelsekompetens.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen, muntliga och praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är laborationer, praktiska övningar samt föreläsningar och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig salstentamen, muntliga och praktiska redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar GIH2DY.