Kursplan

Introduktion till afrikastudier

Kurskod
GHI2FU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande drag i Afrikas 1800- och 1900-talshistoria
  • redogöra för grundläggande drag i religiösa traditioner i Afrika
  • redogöra för grundläggande drag i nutida politiska processer i Afrika
  • tolka, analysera och diskutera olika afrikanska samhällens dynamik och moderna historia, och i denna analys integrera några olika förklaringsfaktorer
  • diskutera Afrikas betydelse i den nutida globala utvecklingen.

Innehåll

Kursen innehåller studier av Afrikas moderna historia, religion och aktuella politiska skeenden, vilket inkluderar läsning och diskussion av introducerande arbeten som presenterar olika perspektiv på socio-ekonomiska, politiska, religiösa, kulturella och genusrelaterade förhållanden.

Examinationsformer

Ett förberett och aktivt deltagande i seminarier och muntliga och skriftliga redovisningar av tillhörande uppgifter utgör en kontinuerlig form för examination.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset eller bordsmikrofon, webkamera och internetuppkoppling.