Kursplan

Vetenskaplig kommunikation

Kurskod
GEG26J
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Teknik-Data
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Planera, skapa, och leverera tydliga vetenskapliga presentationer
  • Analysera och skapa en strategi för att utveckla framtida presentationsteknik
  • Planera och skriva vetenskapliga rapporter i linje med mallar samt rådande vetenskaplig standard och referensteknik

Innehåll

Kursen genomförs via obligatoriska workshops vilka fokuserar på vetenskapligt skrivande samt presentationsteknik som stöd till kursen Hållbara energisystem.

Angående vetenskapligt skrivande så är fokusen på tydlig, koncis skriftlig kommunikation anpassad till en vetenskaplig publik/läsare som tar i aktning mallar samt rådande vetenskaplig standard och referensteknik.

Studenterna ska presentera minst en presentation (som ingår i kursen Hållbara energisystem) som spelas in. Från denna inspelning och en skriftlig återkoppling från läraren ska studenterna analysera och reflektera över prestationerna. Med hjälp av ett reflektionsdokument ska studenterna skapa en strategi för deras framtida utveckling inom presentationsteknik.

Studenterna ska aktivt delta på enskilda möten med läraren för att få återkoppling på rapportens skrivprocess innan den lämnas in för betygssättning (i kursen Hållbara energisystem) samt enskilt möte med läraren för att få feedback på sina presentationsförberedelser.

Examinationsformer

Workshop, aktiv deltagande 1 hp
Presentationsförberedelse och enskilt möte med läraren ½ hp
Presentation, följt av själv-analys samt reflektionsdokument ½ hp
Minst 2 enskilda möten med läraren angående rapporten ½ hp

Arbetsformer

Workshops samt enskilda möten med läraren.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom Energi Högskoleingenjörsprogram eller motsvarande kunskaper