Kursplan

Hållbar utveckling

Kurskod
GBY2VR
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-01.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att öka medvetenheten om de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Kursen avser att ge en översiktlig kunskap om globala, nationella och lokala hållbarhetsfrågor ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Både generellt och med särskild koppling till bygg- och samhällsplaneringsbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara begreppet hållbar utveckling och dess betydelse i anslutning till bygg- och samhällsplanerarbranschen
  • redogöra för hållbarhetsproblem samt identifiera strategier för att hantera dessa inom ramen för bygg- och samhällsplaneringsbranschen
  • tillämpa metoder som är relevanta i anslutning till ett hållbart byggande och en hållbar samhällsplanering
  • kritiskt reflektera och resonera kring olika utmaningar och möjligheter kopplat till hållbarhet och den framtida yrkesrollen

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling är komplext och i kursen problematiseras olika aspekter inom hållbar utveckling i förhållande till varandra. Globala, nationella och lokala hållbarhetsutmaningar belyses och strategier för att hantera dessa tas upp. Studenten orienteras inom globala och nationella hållbarhetsmål samt relevant nationell lagstiftning inom området. Kursen belyser byggindustrins miljöpåverkan och hur byggbranschen samt samhällsplaneringen kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Examinationsformer

  • Projekt samt muntlig redovisning, 1,5 hp
  • Inlämningsuppgift samt seminarium, 2,5 hp
  • Seminarium, 1 hp

Arbetsformer

Lärande sker genom föreläsningar och examinerande moment.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Projekt samt muntlig redovisning, U-VG
Inlämningsuppgift samt seminarium, U-VG
Seminarium, U-G

Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GBY2F3.