Kursplan

BIM i byggprocessen

Kurskod
GBY2GC
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-04-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-25.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i hela byggprocessen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • Redogöra för BIM i byggprocessen och vad det innebär för olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
  • Utvärdera möjligheter och begränsningar med BIM utifrån olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
  • Beskriva rollerna i en BIM-projektorganisation
  • Redogöra för branschstandarder och styrdokument i BIM-projekt
  • Redogöra för vanliga datorstödda verktyg i BIM-projekt.

Innehåll

I kursen behandlas BIM från koncept till avveckling för byggnadens/anläggningens hela livscykel. Kursen behandlar även hur arbetsmetoden förändrar och effektiviserar branschen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3 hp
Seminarium 1 hp
Skriftlig inlämningsuppgift 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Skriftlig tentamen, U-3-4-5.

Seminarier, U-G.

Skriftlig inlämningsuppgift, U-G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet