Kursplan

Engelska III: Fokus litteratur

Kurskod
EN2029
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.
Nedlagd
2020-05-05

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets litteraturvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda textanalyser
 • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, påvisa förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen från ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen i de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • med utgångspunkt i dessa teorier analysera och tolka de litterära texterna
 • på en ändamålsenlig och tydlig engelska, i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna

Om studenten läser delkurs 3a skall studenten efter avslutad kurs dessutom kunna:
 • visa fördjupade kunskaper om ett urval representativa verk inom irländsk litteratur, ur ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • analysera, reflektera över och tillämpa centrala postkoloniala begrepp och teorier i anknytning till irländsk litteratur
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
 • på ett tydligt och övertygande sätt på korrekt engelska muntligt och skriftligt argumentera för litterära tolkningar


Om studenten läser delkurs 3b skall studenten efter avslutad kurs dessutom kunna:
 • visa förståelse inför och kunskap om centrala idéer inom översättningsteori, samt kritiskt kunna bedöma egna och andras översättningar med utgångspunkt i dessa idéer
 • visa en avancerad språkfärdighet i översättning till och från engelskan, samt god medvetenhet i stilistik
 • visa förståelse inför och kunskap om problem med att översätta poesi och prosa.

Delkurser

1.Examensarbete, 15 högskolepoäng
2.Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng
3.Irländsk litteratur och postkolonialism, 7,5 högskolepoäng
4.Översättningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser, varav delkurs 1 och två är obligatoriska. Studenten läser antingen delkurs 3a eller 3b.

Delkurser

1.Examensarbete, 15 högskolepoäng

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelskspråkig litteratur. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (5000-6000 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

2.Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

3.Irländsk litteratur och postkolonialism, 7,5 högskolepoäng

Kursen innehåller ett studium av ett urval litterära och kulturella irländska texter från 1500-talet fram till 1940. De litterära verken studeras mot bakgrunden av den historiska och kulturella kontexten, med utgångspunkt i postkoloniala teori- och kritikskolor.

4.Översättningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Kursen innehåller en översikt av modern översättningsteori och praktik. Stilistisk medvetenhet uppövas genom praktisk översättning av olika språkliga register mellan engelskan och svenskan. Språk- och litteraturvetenskap integreras genom att språkliga aspekter av litterära texter (poesi och prosa) studeras och analyseras med hänsyn till de litterära verkens centrala teman och de olika tolkningsmöjligheterna. På så vis ger kursen övning i både språklig och litterär förståelse i samband med översättning av litterära texter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter, det självständiga skriftliga arbetet. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, ”peer reviews” och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 22,5 av kursens 30 högskolepoäng.

Förkunskapskrav

 • Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2013.