Kursplan

Engelska för högskolestudier: Textstudier

Kurskod
EN1135
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2017-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för innehållet i olika typer av facktexter, akademiska och vetenskapliga texter, skönlitterära verk och filmer på engelska på den nivå som förekommer i högskolestudier där engelska är undervisningsspråket
  • visa förståelse för och medvetenhet om olika språkliga register
  • visa förmåga att kritiskt bedöma texter och deras funktion och trovärdighet
  • visa förmåga att, på skriven och talade engelska, kommunicera sin egen uppfattning av texter.

Innehåll

Inom kursen studeras ett urval akademiska, fackspråkliga och skönlitterära texter samt filmer som har engelska som originalspråk. Dessutom introduceras viktiga textanalytiska begrepp och termer. De studerande utvecklar på så sätt sin förmåga att förhålla sig kritiskt till, analysera och diskutera texter av varierande slag på engelska.
Kursen är indelad i olika moment:

1. Introduktion till sakprosa, 1,5 högskolepoäng
Flera olika typer av sakprosa som nyhetsartiklar och myndighetsinformation diskuteras och jämförs. Studenterna lär sig läsa texter på ett kritiskt sätt och överväga koncept som författarens grad av objektivitet och användning av tonläge.

2. Skönlitteratur, 1,5 högskolepoäng
Studenterna utforskar skönlitteraturens grundläggande element och utforskar dessa genom läsning av samt diskussion och skrivande om poesi, noveller, filmer och barnböcker.

3. Vetenskapligt och akademiskt skrivande, 1,5 högskolepoäng
Studenterna utforskar akademiska och vetenskapliga texter från flera olika ämnesområden. Strukturer och signalfraser som är vanligt förekommande i sådana texter uppmärksammas.

4. Romanen, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fortsätter att utforska skönlitteraturens element (som introducerades i moment 2) genom läsning av samt diskussion och skrivande om en kort roman.

5. Kritisk läsning samt skriftlig och muntlig analys, 1,5 högskolepoäng
Studenterna bygger vidare på och visar de kunskaper som förvärvats under moment 1-4 för att presentera sina analyser av flera olika texter i skriven text och muntliga presentationer.

Examinationsformer

Kontinuerlig bedömning av seminarie- och webbforumdiskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier med gruppdiskussioner, föreläsningar och självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att erhålla betyget VG för hela kursen, måste studenterna erhålla betyget VG i moment 5 och i minst två andra moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Introduktion till sakprosa - 1,5 hp
Moment 2: Skönlitteratur - 1,5 hp
Moment 3: Vetenskapligt och akademiskt skrivande - 1,5 hp
Moment 4: Romanen - 1,5 hp
Moment 5: Kritisk läsning samt skriftlig och muntlig analys - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter EN1122.