Kursplan

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap

Kurskod
AVV26K
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Vårdvetenskap (VÅE)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Vårdvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-24.
Reviderad
Reviderad 2021-03-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-03-02.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för historisk utveckling, teoretiska modeller och centrala begrepp avseende komplexa system, säkerhet och förbättringskunskap
 • analysera och reflektera över olika faktorer som kan påverka kvalitets- och säkerhetsledning samt hur dessa faktorer kan organiseras och regleras
 • analysera, värdera och tillämpa metoder och verktyg för förbättringsarbete med fokus på säkerhet
 • kritiskt analysera och integrera teori, evidens, metoder och verktyg avseende säkerhet och förbättringskunskap.

Innehåll

Kursen kommer innehålla följande:

 • komplexa system
 • historisk utveckling av säkerhets- och kvalitetsområdet
 • säkerhetsledning
 • teorier, modeller, metoder och verktyg inom säkerhet och förbättringskunskap
 • verksamhetsnära och lärandestyrt förbättringsarbete
 • patientdelaktighet.

Examinationsformer

Seminarier med skriftlig inlämning. Vid frånvaro eller underkännande av seminarium sker komplettering med skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och arbete enskilt eller i par inför seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

 • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp