Kursplan

Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid

Kurskod
ARK26T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika former av judisk magi och mystik från senantiken till moderniteten med fokus på medeltid och den tidigmoderna perioden
  • redogöra för de viktigaste kabbalistiska verken samt kabbalans relation till tidigare rabbinska källor
  • reflektera över kabbalans roll i judisk religiös praktik och teologi
  • analysera och diskutera påverkansfaktorer som judisk kabbala haft på kristen kabbala, esoterik och senare New Age och alternativ religiositet
  • sätta chassidism och senare judisk karismatik i dess olika historiska kontexter
  • tillämpa och diskutera termen ”mystik”, samt reflektera över och värdera dess applicerbarhet på judiska religiösa fenomen
  • jämföra och dra slutsater om de akademiska perspektiv som bytt av varandra i studiet av kabbala och judisk mystik under 1900-talet.

Innehåll

I kursen studeras kabbala, judisk mystik och chassidism i ett religionshistoriskt perspektiv och satt i en större rabbinsk judisk kontext. Kursen lägger särskilt stor vikt vid kabbala och dess utveckling inom och påverkan på judisk teologi, tolkning och praktik. Ytterligare behandlas hur kabbalan sprids utanför en judisk kontext till kristna och esoteriska teologiska rörelser. Forskningen om judisk mystik från 1940-talet till idag behandlas liksom judiska primärkällor.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av förberett och aktivt deltagande i seminarier, samt avslutande skriftlig promemoria.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå inom humaniora och/eller samhällsvetenskap

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.