Kursplan

Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal

Kurskod
AB1029
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2015-09-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-15.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter vad gäller kunskapsfältet professionell kommunikation samt kunna reflektera över hur den egna förmågan kan förbättras.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och ge exempel på hur ett professionellt förhållningssätt påverkar samtal i arbetet och på arbetsplatsen.
  • med stöd i litteraturen, värdera samtalstekniker samt praktiskt agerande och relatera till olika situationer.
  • värdera olika förhållningssätt i professionella samtal (såsom vägledning, lösningsfokusering, coaching), val av metod samt praktiskt agerande relaterat till olika situationer.
  • värdera specifika typer av professionella samtal på arbetsplatsen (såsom svåra samtal, utvecklingssamtal), samt praktiskt agerande och relatera till olika situationer samt ge förslag på hur den personliga förmågan kan förbättras.
  • sammanfatta och motivera en personlig värdegrundad syn på hur professionella samtal bör genomföras i olika situationer, med stöd i litteraturen och utifrån kursens innehåll som helhet.

Innehåll

Kursen behandlar vad ett professionellt förhållningssätt innebär utifrån begreppen värderingar, empati och roller. Kroppsspråkets betydelse och förmågan att metakommunicera gås igenom. Olika samtalstekniker såsom aktivt lyssnande, att ställa frågor och ge feedback tas upp och övas. Vidare diskuteras och övas olika förhållningssätt och metoder för samtal såsom lösningsfokusering, vägledning,coaching, svåra samtal och utvecklingssamtal.

Examinationsformer

- tre individuella skriftliga uppgifter (1,5 hp vardera) där praktiska övningar under kursdagar och hemuppgifter relateras till kurslitteraturen, samt egna och andras erfarenheter
- ett avslutande individuellt skriftligt PM (3 hp) där deltagarna sammanfattar och motiverar sin syn på hur professionella samtal bör genomföras i olika situationer, med stöd i kurslitteraturen och kursens innehåll som helhet.

Arbetsformer

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i ett antal kursdagar. Kursdagarna innehåller föreläsningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner. Under dessa dagar ges deltagarna möjlighet att tillsammans med gruppen reflektera över egna erfarenheter i relation till det teoretiska kunskapsinnehållet. Deltagarna får under kursdagarna öva på olika metoder och verktyg som en förberedelse för att genomföra verksamhetsförlagda arbetsuppgifter.

Bearbetning och redovisning sker genom att deltagarna löpande gör skriftliga uppgifter där kurslitteratur, föreläsningar, övningar, verksamhetsförlagda uppgifter på arbetsplatser, utbytet mellan deltagarna, samt egen arbetslivserfarenhet behandlas. De skriftliga uppgifterna ska, för den studerande, fungera som grund för en under kursen successivt utvecklad förmåga till professionell kommunikation. I det avslutande individuella skriftliga PM:et sammanfattas kursen som helhet.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter AB1020