Kurs VÅ2024

Ledarskap och teamarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper om organisation, ledarskap och teamarbete samt sjuksköterskans roll som ledare i hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • problematisera om vårdorganisation, arbetsmiljö, lagar och förordningar samt deras betydelse för säker vård och omsorg,
  • reflektera över betydelsen av sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadskvalitet och god arbetsmiljö,
  • redogöra för organisation och sjuksköterskans roll vid särskilda händelser och katastrofer,
  • kritiskt diskutera ledarskaps- och organisationsteorier samt gruppdynamiska skeenden,
  • kritiskt diskutera ledarskapets betydelse för förbättringsarbete och evidensbaserad vård.