Kurs VÅ1062

Personcentrerad vård inom somatisk vård

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande under handledning kunna:
 • etablera en förtroendefull relation som kännetecknas av tydlighet, empati och respekt,
 • möta patienter och närstående med hänsyn till autonomi, delaktighet, integritet och värdighet,
 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera ett fåtal patienters hälsotillstånd ur ett omvårdnadsperspektiv, utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • delta i samverkan med andra yrkesgrupper i vård av patienter utifrån lagar och författningar samt medicintekniska och hygieniska föreskrifter,
 • redogöra för och diskutera kring patientens väg och samverkan i vårdkedjan utifrån patientsäkerhet, etik och delaktighet,
 • dokumentera och rapportera patientens hälsotillstånd samt planerad och genomförd vård på ett sätt som främjar kontinuitet och säker vård,
 • iordningställa, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samt redogöra för de vanligast förekommande läkemedlens verkan och biverkan,
 • reflektera över det egna förhållningssättet i patientmöten och egen planering av arbetsuppgifter i omvårdnaden utifrån krav och tillgängliga resurser,
 • integrera evidens och erfarenhetsbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården,
 • redogöra för sjuksköterskans ansvar vid livshotande hälsotillstånd samt vid färdighetsträning kunna utföra hjärt- och lungräddning på sjukhus (S-HLR) för vuxna
 • reflektera över kvalitetsförbättrande åtgärder för att främja vårdens kvalitet och patientens säkerhet,
 • använda och reflektera över medicinskteknisk utrustning och informationssystem som beslutsstöd i vården.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Anatomi och fysiologi II, 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 högskolepoäng, Farmakologi, 4,5 högskolepoäng, Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H3646
Huvudområde: