Kurs VÅ1052

Människa, hälsa och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska ha kunskap om och förståelse för människors livsvillkor och förutsättningar för hälsa ur såväl lokalt, nationellt som globalt perspektiv med särskilt beaktande av likabehandling, mångfaldsaspekter samt hållbar utveckling. Vidare ska kursen ge en förståelse för människans utsatthet och behov av trygghet och skydd.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument som avser mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt folkhälsa,
  • definiera begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet,
  • redogöra för viktiga bestämningsfaktorer av betydelse för hälsa samt reflektera över sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv,
  • reflektera över diskriminering och utsatthet i vårt samhälle relaterat till exempelvis ålder, genus, sexuell tillhörighet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och våld i nära relationer samt reflektera över egna attityder och värderingar,
  • reflektera över människans villkor i samband med flykt, migration, asyl och integrering ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv,
  • redogöra för metoder vid förebyggande och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på empowerment,
  • diskutera betydelsen av ett tvärprofessionellt arbetssätt och sjuksköterskans roll i detta arbete,
  • diskutera etiska aspekter och problem som kan uppstå i preventivt och hälsofrämjande arbete,
  • diskutera begreppet kulturanpassad omvårdnad.