Kurs LI1034

Litteraturvetenskap I: Rim, rytm och rapp - poesi från antiken till våra dagar

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa teoretisk kunskap om poesins utveckling genom tiderna
  • uppfatta och förmedla den poetiska textens formella särdrag, men också hur poetiska uttryck förmedlas i skilda medier och i musiktexter
  • visa kunskap om vetenskaplig teoribildning och dess metodiska tillämpning på den poetiska texten
  • redovisa tankar och intryck kring enskilda poetiska texter på ett självständigt och strukturerat sätt
  • redogöra för poesins uttrycksformer under olika tidsepoker utifrån konkreta textexempel
  • använda enklare modeller för diktanalys och kunna presentera tolkningar av poetiska texter, både muntligt och skriftligt.