Kurs IE1026

Industriell Ekonomi

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- identifiera särdragen hos olika typer av produktionssystem
- redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring
- redogöra för grundläggande principer för att organisera verksamhet
- redogöra för internredovisning, bokföringsbegrepp och principer
- läsa och förstå en årsredovisning
- redogöra för grundläggande begrepp inom finansiering
- redogöra för olika bolagsformer och tillhörande praxis