Kurs GTY23C

Tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen ger en introduktion till tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur med tonvikt på samtida texter. Litteratur i olika genrer diskuteras och analyseras ur ett mångfaldsperspektiv, dels med utgångspunkt i allmän litteraturvetenskaplig terminologi, dels med fokus på det barnlitteraturvetenskapliga området. Efter avslutad kurs ska den studerande förutom ökad generell språkkompetens kunna:

  • redogöra för de tyskspråkiga ländernas barn- och ungdomslitteratur och dess historia
  • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och använda sig av litterär analysteknik
  • reflektera kring texternas pedagogiska budskap
  • reflektera kring hur barn- och ungdomslitteratur kan användas med hjälp av digitala medier i språkundervisning på olika nivåer och i olika åldersgrupper
  • kritiskt utvärdera det egna lärandet.