Kurs GT1048

Trycksaksproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva de vanligaste tryckmetoderna vad gäller tryckprocessen och för vilka produkter de olika metoderna är mest lämpade
  • redogöra för hur tryckresultat kan utvärderas visuellt respektive med mätinstrument
  • beskriva utbudet av efterbehandlingsmetoder och kunna redogöra för principerna och användningsområdena för dessa
  • redogöra för hur val av substrat/tryckbärare och tryckmetod påverkar tryckresultat och möjligheter till efterbehandling
  • redogöra för tillverkningsprocessen för papper samt hur val av tryckmetod påverkar möjligheten att välja olika typer av papper i en trycksak

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • motivera och diskutera för- och nackdelar med olika tryckmetoder och typer av efterbehandling baserat på trycksakens upplaga, användningsområde och kostnadsramar
  • kommunicera den information som behövs till en trycksaksproducent för att kunna erhålla en offert för en specificerad trycksak

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • problematisera kring vilken miljöpåverkan grafisk produktion och val av publiceringsform kan ha, samt resonera kring olika perspektiv gällande beställarens, formgivarens, producentens och konsumentens ansvar i samband med detta