Kurs GT1048

Trycksaksproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva de vanligaste tryckmetoderna vad gäller tryckprocessen och för vilka produkter de olika metoderna är mest lämpade
 • redogöra för hur tryckresultat kan utvärderas visuellt respektive med mätinstrument
 • beskriva utbudet av efterbehandlingsmetoder och kunna redogöra för principerna och användningsområdena för dessa
 • redogöra för hur val av substrat/tryckbärare och tryckmetod påverkar tryckresultat och möjligheter till efterbehandling
 • redogöra för tillverkningsprocessen för papper samt hur val av tryckmetod påverkar möjligheten att välja olika typer av papper i en trycksak

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • motivera och diskutera för- och nackdelar med olika tryckmetoder och typer av efterbehandling baserat på trycksakens upplaga, användningsområde och kostnadsramar
 • kommunicera den information som behövs till en trycksaksproducent för att kunna erhålla en offert för en specificerad trycksak

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • problematisera kring vilken miljöpåverkan grafisk produktion och val av publiceringsform kan ha, samt resonera kring olika perspektiv gällande beställarens, formgivarens, producentens och konsumentens ansvar i samband med detta
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Forskningsmetodik 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
 • Färghantering och bildoptimering 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H32XG
Huvudområde: