Kurs GSS23P

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasiet, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet II

90 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade och vidgade kunskaper i svenska som andraspråk i ett didaktiskt perspektiv. Vidare utvecklar den studerande inom kursen förståelse för såväl ämnesteoretiska som ämnesdidaktiska frågor. Den studerande utvecklar även sina ämnesdidaktiska färdigheter och förmåga att tillägna sig och kritiskt granska men även producera vetenskapliga texter. Inom ramen för kursen utvecklar också den studerande sin värderingsförmåga och förhållningssätt för att planera, genomföra och utvärdera utbildning för elever med svenska som andraspråk. Sammantaget utvecklar den studerande genom denna kurs kunskap och förståelse inom svenska som andraspråk, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Vidare utvecklar den studerande förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka information i en problemställning av relevans för svenska som andraspråk, samt förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Den studerande utvecklar även förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, liksom att inom ämnesområdet svenska som andraspråk göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.