Kurs GSA2DW

Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter inom socialt arbete med inriktning mot försörjning, rehabilitering och aktivering, samt kunskaper och färdigheter om hur kvantitativa metoder kan användas för att undersöka ekonomiska förhållanden i olika befolkningsgrupper.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för begreppen ekonomiskt bistånd, rehabilitering och aktivering, samt förstå relationen mellan dessa begrepp
 • redogöra för arbetslinjen och dess historia
 • beskriva arbetsmodeller, insatser och metoder inom försörjnings-, rehabiliterings- och aktiveringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa grundläggande kunskaper om motiverande samtal
 • visa grundläggande kunskaper om och förståelse för livsvillkoren med avseende på försörjning och arbete för olika befolkningsgrupper i Sverige.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa förmåga att operationalisera en forskningsfråga genom att konstruera enkätfrågor
 • visa förmåga att analysera data genom grundläggande statisti.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över och värdera det egna personliga och professionella förhållningssättet i socialt arbete avseende försörjning, rehabilitering och aktivering
 • visa förmåga att reflektera över hur de egna personliga värderingarna avseende arbete och försörjning inverkar på förmågan att föra professionella samtal och ha ett professionellt bemötande av brukare
 • reflektera över faktorer som ökar risken för ekonomisk utsatthet samt konsekvenser av ekonomisk utsatthet
  värdera välfärdspolitiska prioriteringar mellan olika befolkningsgrupper utifrån fakta och statistik gällande levnadsvillkor
 • reflektera över sambandet mellan enkätkonstruktion och möjligheter till dataanalys gällande försörjning, rehabilitering och aktiverin.


Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 39, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Socialpolitik, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EPA
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Susanne Gustafsson