Kurs GBQ2XC

Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom retorik, samtals- och dialoganalys
  • författa ett dialog- och karaktärsdrivet audiodramamanus, utifrån teori som rör dramaturgi, karaktärisering, dialog och retorik
  • regissera och producera ett audiodramamanus
  • genomföra en kvalitativ och kvantitativ manusdialoganalys
  • tillämpa den akademiska uppsatstextens normer för språk, struktur och formalia
  • kritiskt granska och kommentera egna och andras produktioner utifrån drama-, dialog-, och samtalsteori
  • samarbeta i samband med audiodramaproduktion.