Kurs FÖ2029

Internationell marknadsföring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten ur ett marknadsföringsperspektiv kunna:

  • visa förståelse för och insikt i vad som driver företag till internationalisering och vad som påverkar deras etableringsstrategier för utländska marknader.
  • visa fördjupad förståelse för den situation som företag ställs inför vid en internationalisering.
  • visa förståelse för hur globaliseringen påverkar företagens förutsättningar för internationalisering.
  • identifiera och analysera omvärlden samt kunna argumentera för eller emot alternativa strategier vid internationalisering.
  • redogöra för teoribildningen kring företagens internationaliseringsprocess.
  • visa förtrogenhet med modeller och teoretiska resonemang inom området.