Kurs FÖ1069

Ekonomistyrning och redovisning A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4)
  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (5)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens och redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (7)