Kurs FÖ1059

Extern redovisning A

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (2)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (4)