Kurs FÖ1041

Marknadsföring B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp, modeller och teorier inom strategisk marknadsföring (1)
  • redogöra för begrepp och modeller relevanta vid marknadsplanering (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra marknadsstrategiska bedömningar utifrån olika marknadssituationer (3)
  • söka, samla in och värdera sekundärdata som underlag för marknadsplanering (4)
  • genomföra, presentera och argumentera för en marknadsplan (5)
  • kritiskt granska och diskutera marknadsplaner (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att ta hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter i samband med marknadsplanering (7)