Kurs EU1036

Affärsplanering

5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för affärsplaneringens grundläggande begrepp (1) samt affärsplanens grundläggande beståndsdelar (2)
  • redogöra för de vanligaste formerna av resursanskaffning och finansiering hos nystartade företag (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • sammanställa en affärsplan utifrån en egen vald affärsidé (4)
  • diskutera för- och nackdelar vid olika strategiska val i affärsplaneringsprocessen (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring affärsplanens betydelse vid interaktion med intressenter (6)