Kurs ET1028

Elinstallation, Auktorisation B

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande färdigheter utifrån de krav som Elsäkerhetsverket kräver för utföra de elarbeten som omfattas inom auktorisation B (tidigare behörighet BB1),och därmed kunna följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara innebörden av grundläggande elektrotekniska begrepp.
  • Beskriva hur trefassystemet fungerar och vilka skillnader som finns mellan systemen TN-C, TN-S, TT och IT.
  • Göra enklare beräkningar på de grundläggande el-tekniska komponenterna och beskriva dessa.
  • Tillämpa lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar.
  • Tillämpa grundläggande metoder för att lösa problem avseende likströms- och växelströmskretsar.
  • Praktiskt installera, felsöka och underhålla elektriska utrustningar samt att utföra kontroll före idrifttagning.
  • Framställa och tolka dokumentation för enklare styrningar av motorer och andra elektriska utrustningar.
  • Redogöra för de miljökrav som ställs på elektroniska och elektriska produkter.