Kurs AVÅ22Q

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan II

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska uppnå bredare kompetens och fördjupade kunskaper inom vård av äldre i teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska självständigt kunna identifiera komplexa ohälsotillstånd samt identifiera behov vid livets slut. Vidare ska den studerande utifrån sin profession utveckla sin förmåga att leda samverkan i vården av den äldre människan.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i komplexa vårdsituationer teoretiskt och praktiskt och med ett evidensbaserat förhållningssätt kunna:

 • reflektera över och tillämpa ett interkulturellt personcentrerat förhållningssätt som bevarar jämlikhet och värdighet i olika komplexa vårdsituationer och vid livets slut
 • självständigt identifiera, bedöma, analysera och värdera behov, behandling och omvårdnad hos äldre långvarigt och multisjuka personer
 • diskutera och analysera sjuksköterskans ansvar att initiera, planera och leda omvårdnadsarbete och verka för samverkan, handledning och undervisning med den äldre personen, dess anhöriga och andra yrkesgrupper
 • reflektera och diskutera möjligheter att använda digital teknik i omvårdnad och undervisning
 • utföra och analysera dokumentation av omvårdnad i samverkan med den äldre personen och anhöriga
 • tillämpa, analysera och värdera behandling med olika hjälpmedel och behandlingsmetoder med beaktande av den äldres behov av vård och livssituation
 • förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp, lagar och styrdokument i palliativ omvårdnad ur ett globalt perspektiv
 • initiera, analysera och tillämpa hörnstenarna i palliativ omvårdnad utifrån den äldres behov och reflektera över etiska dilemman
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • genomföra, analysera, dokumentera och rapportera förbättringsarbete i teamsamverkan ur ett hållbart perspektiv
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36D2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.