Utbildningsplan

Byggarbetsledare120 högskolepoäng

Programkod
TBALG
Programansvarig
Patrik Mosveen
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2009-12-18.
Gäller fr.o.m. 2009-12-21.
Reviderad
Reviderad 2010-03-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-07-01.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Utöver de nationella målen ska studenten uppfylla följande programspecifika mål:
– visa kunskap om goda byggtekniska lösningar för byggnader och vägar utifrån gällande normer och med hänsyn till ekonomi och miljö
– kunna läsa och förstå byggtekniska ritningar
– känna till branschens styrdokument vid projektering och byggande
– visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid alla typer av byggande
– visa kunskap om hur man leder byggproduktionsarbete

2. Huvudsaklig uppläggning

Byggarbetsledarprogrammet är en bred utbildning som ger möjlighet till arbete inom flera olika områden i branschen. Under programmets första år ges kurser i grundläggande byggteknik och entreprenörskap. Andra året ägnas åt husbyggnad, vägbyggnad och byggplanering. Flera kurser är projektbaserade för att ge praktisk erfarenhet av byggbranschen.

Byggteknik
Kurserna inom byggteknik behandlar byggmateriallära, byggfysik, arkitektur, ritteknik/CAD, byggkonstruktioner, husbyggnad, installationer och vägbyggnad. Projektbaserade kurser är Byggprojekt småhus, Installationsteknik, Husbyggnad och Vägteknik.

Arbetsledning
Dessa kurser förbereder för arbetsledande funktioner i byggproduktionen. Kurserna är ledar- och entreprenörskap, arbetsmiljö, ekonomi och juridik, mätningsteknik samt byggplanering. Projektbaserade kurser är Byggplanering och Arbetsplatsförlagt projektarbete.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Genom examensarbetet ska kunskaper från studierna tillämpas och fördjupas. Studenten ska genom examensarbetet visa att målen för utbildningen uppnåtts.

3. Programmets kurser

Årskurs 1
Kursnamn - Högskolepoäng - Ämnen
Projektmetodik - 5 - Byggteknik
Arkitektur - 5 - Byggteknik
Byggmaterial - 5 - Byggteknik
ByggCAD -grund - 5 - Byggteknik
Byggprojekt småhus - 10 - Byggteknik
Arbetsmiljö - 5 - Byggteknik
Matematik bygg - 5 - Matematik
Miljöteknik - 5 - Byggteknik
Byggfysik - 5 - Byggteknik
Industriell ekonomi - 5 - Industriell ekonomi
Mätningsteknik - 5 - Byggteknik

Årskurs 2
Kursnamn - Högskolepoäng - Ämnen
Arbetsplatsförlagt projektarbete - 15 - Byggteknik
Byggkonstruktioner - 5 - Byggteknik
Byggplanering - 7,5 - Byggteknik
Installationsteknik - 5 - Byggteknik
Ombyggnad och underhåll - 5 - Byggteknik
Vägteknik - 5 - Byggteknik
Husbyggnad - 5 - Byggteknik
Ledar- och entreprenörskap - 5 - Byggteknik
Examensarbete - 7,5 - Byggteknik

4. Examensbenämning

Om samtliga kurser enligt utbildningsplanen är godkända erhålls efter ansökan Högskoleexamen med inriktning mot byggarbetsledning (Higher Education Diploma in Construction Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper