Utbildningsplan

Audiovisuell produktion - kandidatprogram180 högskolepoäng

Programkod
KAVPG
Programansvarig
Tanja Jörgensen
Andrew Scott
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2014-06-05.
Gäller fr.o.m. HT 2016.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten kunna:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
– visa kunskap om relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuella produktioner
– redovisa kunskaper om aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller den audiovisuella teknologins utveckling
– visa kritisk förståelse om audiovisuella produktioners kommunikativa möjligheter
– visa för ämnesområdet relevanta kunskaper i inspelnings-, bearbetnings- och presentationsteknologier och metoder.


Färdighet och förmåga
– på ett självständigt sätt visa kunskap om hur relevanta teknologier kan användas i olika audiovisuella produktionsmoment
– initiera, planera, leda, genomföra och redovisa audiovisuella produktioner inom flera komplexa och specialiserade tillämpningsområden
– beskriva, diskutera och kritiskt analysera audiovisuella produktioner teknologiskt, estetiskt och kontextuellt, i dialog med både specialister och icke-specialister
– initiera, planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett vetenskapligt arbete på grundnivå inom huvudområdet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
– självständigt värdera audiovisuella produktioner utifrån kännedom om genrekonventioner och enligt det audiovisuella fältets praxis
– kritiskt bedöma och värdera audiovisuella processer och produktioner utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
– självständigt utföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete på grundnivå
– utvärdera sitt eget lärande inom området audiovisuell produktion och identifiera behovet av ny kunskap för fortsatt lärande.

2. Huvudsaklig uppläggning

I det nutida mediesamhället är information, kommunikation och estetiska uttryck i stigande grad audiovisuellt medierade. Nya teknologier, metoder och uttrycksformer samt nya plattformar för kommunikation och distribution utvecklas kontinuerligt. Programmets upplägg syftar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och de krav som ställs på ett kreativt, flexibelt och brett kunnande. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund, men stor vikt läggs även vid det kreativa inslaget i produktionsarbetet, liksom vid förmågan att skapa audiovisuella produktioner för olika tillämpningsområden.

Under programmets första termin studeras grundläggande historiska utgångspunkter för samtida audiovisuella produktioner tillsammans med de vanligaste produktionsverktygen. Terminen innehåller två kurser: den första lägger teoretiska grunder medan den andra sätter gestaltande uttryck i centrum. Andra terminen vidareutvecklar studentens produktionsförmågor i riktning mot berättande och gestaltning utifrån estetiska och etiska perspektiv. Terminen innehåller också en introduktion till vetenskapligt skrivande. Under tredje terminen fördjupar sig studenten i olika audiovisuella uttrycksformer genom produktion av, och reflektion kring, utställningar i offentlig miljö samt performance på scen. Programmets fjärde termin behandlar audiovisuell produktion från olika arbetsmarknadsrelaterade perspektiv med kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, entreprenörskap och projekthantering. Under femte terminen studeras vetenskapliga teorier och metoder och studenten skriver ett självständigt examensarbete inom huvudområdet. Sista terminen är uppdelad i två kurser: ett eget projektarbete och arbetsplatsförlagd undervisning där tekniska, estetiska, vetenskapliga och arbetsmarknadsrelaterade perspektiv fördjupas ytterligare.

Programmets samtliga kurser ges inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion. De två sista terminerna läses tillsammans med motsvarande terminer i Ljud- och musikproduktionsprogrammet 180 hp.

Examensarbete
Programmets examensarbete är förlagt till slutet av femte terminens kurs Audiovisuell produktion, fördjupningskurs 30 hp. Det består av ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning (15 hp) som studenten utför med tillgång till handledning.

3. Programmets kurser

Termin 1:
Introduktion till audiovisuell produktion, 15 hp
Audiovisuell komposition, 15 hp

Termin 2:
Audiovisuellt berättande, 15 hp
Audiovisuell gestaltning 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

Termin 3:
Audiovisuella installationer, 15 hp
Audiovisuell performance, 15 hp

Termin 4:
Kommunikationsteorier 7,5 hp
Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
Audiovisuell produktion som projektarbete, 15 hp

Termin 5:
Audiovisuell produktion, fördjupningskurs inklusive examensarbete för Ljud- och musikproduktion, 30 hp

Termin 6:
Audiovisuell produktionspraktik 30 hp

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion (Degree of Bachelor of Arts, Main Field of Study: Sound and Music Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

After having completed the programme the student will be able to:

Knowledge and understanding
– demonstrate knowledge about the relation between theory, technology and expression of audiovisual productions
– demonstrate knowledge of current changes in the media industry‘s production conditions, in particular regarding the development of audiovisual technology
– demonstrate critical understanding of the communicative possibilities of audiovisual productions
– demonstrate relevant knowledge about recording, processing and presentation technologies and methods.

Competence and skills
– in an independent manner demonstrate knowledge of how relevant technologies can be applied in different stages of audiovisual production
– initiate, plan, manage, implement and present audiovisual productions in several complex and specialized application areas
– describe, discuss and critically analyze audiovisual productions from technological, aesthetic and contextual perspectives, in dialogue with specialists as well as with non-specialists
– initiate, plan, execute and in essay form present an academic research work at the basic level in the main field.


Judgement and approach
– independently evaluate audiovisual productions from a knowledge of genre conventions and according to the practice of the audiovisual field
– critically assess and evaluate audiovisual processes and productions based on scientific, societal and ethical aspects
– independently carry out a critical review of scientific work at the undergraduate level
– evaluate their own learning in the field of audiovisual production and to identify the need for new knowledge for continued learning.

7. Övrigt

För att inkludera programmets namn i examensbeviset fordras minst 150 hp av programmets kurser.