Anette Bagger

Personlig presentation av Anette Bagger

Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Bakgrund

Jag har en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO, specialpedagog och som synrådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Jag har arbetat i lärarutbildning framförallt med inslag som rört bedömning, specialpedagogik samt matematikdidaktik och föreläser också om dessa områden.

Jag disputerade vid Umeå universitet i pedagogiskt arbete med inriktning matematik. Avhandlingen fokuserade implementeringen av nationell bedömning i matematik i årskurs tre och elever i behov av stödinsatser: Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret. Vid Örebro universitet har jag varit biträdande lektor under fem år. Jag har då etablerat och lett en specialpedagogisk forskningsmiljö och utnämndes till excellent lärare och docent. 

Forskning

I min forskargärning ägnar jag mig åt etiska aspekter av undervisning samt inkludering, kvalitet och likvärdighet för alla elever. Skolsituationen för elever i behov av stöd och vad som är specifikt för dessa i skolans styrning och undervisning är ett starkt intresse. Jag genomför min forskning inom anpassad grundskola och grundskola i de tidiga skolåren och inom fälten specialpedagogik, matematikdidaktik, bedömning och kombinationer av dessa. 

Planeringen, genomförandet och följderna av nationell och obligatorisk bedömning är ett av mina mest framträdande forskningsområden och då utifrån sociopolitiska, etiska, relationella och sociala aspekter. Aspekter av flerspråkighet och språklighet i bedömningspraktiker är  ett intresseområde, samt tillgänglighet och inkludering vad gäller matematik och läromedel.

Internationella projekt och forskargrupper

Digital Living Learning Materials (DigiLLM). Erasmus projekt med säte vid Bielefeld University och med professor Michaela Vogt som projektledare.

Access Maths in STEM (AMiS). Erasmus projekt med säte vid Trinity College Dublin med Assistant Professor Aibhin Bray som projektledare

New Assessment Frontiers Project (NAFP). En internationell grupp forskare som ägnar sig åt kritisk och sociopolitisk bedömningsforskning. 

Svensk representant i den vetenskapliga kommittén Nordic Research network on Special needs education in Mathematics (NORSMA). 

 

Publikationer