Disciplinärenden och fusk

En student som gör något otillåtet ska anmälas till rektor för utredning. Här hittar du information om vad som är fusk, vilseledande eller annat som ska anmälas.

Om du tror att en student har gjort något otillåtet ska du anmäla detta till rektor via formuläret Anmälan disciplinärende. Information om processen hittar du på denna sida. Är du osäker på vad du ska göra är du välkommen att höra av dig till någon av utredarna, kontaktinformation finner du i högerspalten.

Vad är ett disciplinärende?

Vad som är ett disciplinärende regleras i Högskoleförordningens 10 kapitel. Av detta framgår att disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter som:

  • använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda då en studieprestation ska bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom högskolan
  • stör verksamheten i högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

eller

  • utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier/sexuella trakasserier

Det är alltså enbart i dessa fall en anmälan kan vara aktuell.

Vad är ett vilseledande?

Ett vilseledande kan exempelvis vara att vid tentamen använda hjälpmedel som inte varit tillåtna, att samarbeta vid individuella uppgifter eller att använda någon annans text utan att ange källan.

Obs! Enligt Högskoleförordningen räcker det med att studenten försökt att vilseleda. Detta innebär att fusket inte behöver ha fullbordats. Det är alltså ovidkommande om en lapp med otillåtna noteringar användes eller inte, det som ska bedömas är avsikten med att lappen fanns med vid tentamen.

Vad kan anses som störande/hindrande?

Störande eller hindrande av undervisningen eller annan verksamhet är att inte följa de ordningsregler som finns för verksamheten. Det kan till exempel vara att ha mobiltelefon påslagen under tentamen eller att på annat sätt störa andra studenter under föreläsningar eller laborationer och dylikt. Ordningsregler ska följas även under verksamhetsförlagd utbildning.

Vad räknas som trakasserier?

För att något ska räknas som trakasserier krävs att grunden är någon av dem som anges i diskrimineringslagen, det vill säga:

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad ska man göra om man misstänker fusk?

Enligt Högskoleförordningens 10:e kapitel 9 § ska misstanke om fusk skyndsamt anmälas till rektor via formuläret Anmälan disciplinärende. Alla anställda har skyldighet att anmäla en misstanke om försök till vilseledande.

Vad händer efter anmälan?

När en anmälan gjorts kommer du som anmält att få information om vem som utreder ärendet. Kommunikation mellan anmälare och utredare är ofta nödvändig under utredningstiden.

Den student som blivit anmäld har rätt att komma in med sina synpunkter i ärendet och oftast träffar utredaren studenten för kompletterande frågor och för att studenten ska få insyn i ärendet och hur utredningen går till.

Vad kan anmälan leda till?

Det är inte alla ärenden som anmäls som hamnar i disciplinnämnden. När utredningen anses färdig beslutar rektor i samråd med nämndens lagfarne ledamot om ärendet ska föras vidare till disciplinnämnden eller inte. Rektor kan själv fatta beslut om varning eller avskrivning.

Vad händer vid disciplinnämndens sammanträde?

Om rektor och lagfaren ledamot beslutat att ärendet ska tas upp i disciplinnämnden kallas studenten till ett av nämndens sammanträden, där hen har möjlighet att framföra sin syn på saken.

Till mötet kan även till exempel lärare och tentamensvakter kallas för att nämnden ska få möjlighet att ställa frågor om ärendet.

Efter att, i förekommande fall, ha hört lärare och student fattar nämnden beslut i ärendet. Beslutet meddelas studenten via mejl samma kväll.

Vilket kan beslutet bli?

Beslut som kan fattas i disciplinnämnden är beslut om avskrivning, varning eller avstängning om maximalt sex månader.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan Dalarna, dvs. förbud att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller dyl. Studentens användarkonto spärras. 

Du kan alltid, både inför en eventuell anmälan och under utredningstiden, kontakta någon av utredarna för råd och information.

Senast granskad:
Senast granskad: