Genomföra kursanalys

I alla kurser ska studenterna få möjlighet att göra en anonym kursvärdering som sedan tillsammans med annan relevant dokumentation ligger till grund för en kursanalys.

Kursanalyser ska bidra till att utbildningarna genomgår en medveten och systematisk förbättring och utveckling med utgångspunkt i erfarenheter från genomförda kurser.

Underlag utgörs av olika typer av dokumentation och data från kursen samt deltagande lärares och studenters synpunkter (minst en anonym kursvärdering). Kursanalysen utmynnar i en redogörelse av föreslagna åtgärder för att utveckla kursen.

Kursvärdering

Vid minst ett tillfälle per kurs ska studenter ges möjlighet att lämna synpunkter anonymt (kursvärdering). Därutöver får kursansvariga lärare i samråd med examinator välja de mest ändamålsenliga metoderna för insamling av studenternas synpunkter. Kursvärderingen kan således med fördel kompletteras med löpande (formativa) kursvärderingar under kursens gång.

Den anonyma kursvärderingen måste minst innehålla de fyra högskolegemensamma frågorna beslutade av UFN. Frågorna handlar om studenternas nöjdhet med kursen.

Högskolegemensamma frågor för kursvärdering (pdf)

Standard Questions - Dalarna University Course Evaluations (pdf)

Instruktioner för kursvärdering

Utifrån gällande regler finns en högskolegemensam mall framtagen. Länken för kursvärdering hittar du i menyfältet för respektive kursrum i Canvas. I Learn behöver du däremot tillgängliggöra länken innan du kan skapa dina kursvärderingar. Du kan lägga till fler frågor, men inte ändra eller ta bort de gemensamma frågorna. Mallen finns både på svenska och engelska.

Första gången ska använda det nya kursvärderingsverktyget behöver du logga in på Sunet Survey via lärplattformen. Klicka på ”Kursvärdering” i menyn i kursrummet och logga in på Högskolan Dalarna. Slutför din registrering genom att återigen klicka på kursvärdering i menyn och godkänn sammankopplingen mot Sunet Survey.

När kopplingen är gjord så skapar du din kursvärdering genom att:

 1. Välja Ny enkät genom att klicka på knappen nere till höger.
 2. Välja huvudmall ”Kursvärdering HDa” alternativt ”Course evaluation DU”.
 3. Ange datum för när kursvärderingen ska öppnas respektive stängas.
 4. Skapa kursvärderingen genom att klicka på spara-knappen uppe till vänster (disketten).

Stödsida för Sunet Survey

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer om kursvärderingsverktyget 

Sunet Survey frågetyper

Kursanalys

Kursanalysen är viktig som verktyg för kursens utveckling då den ger vägledning inför nästa gång kursen går. Den är också viktig som en del av det övergripande operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet för Högskolan Dalarna.

Kursanalysen ska innehålla:

 • Hur planering och administration av kursen har fungerat.
 • En analys av hur kopplingen mellan lärandeaktiviteter och examination har fungerat (inklusive lärandemål-examinationsformer-bedömningskriterier). Gärna med beaktande av tidigare och senare kurser i en progressionskedja.
 • En analys av kursens nivå där bland annat förkunskapskrav, studenternas betyg och genomströmning kommenteras.
 • Hur studenternas inflytande över utbildningen har möjliggjorts.
 • Vilka metoder som använts för insamling av studenternas synpunkter.
 • Sammanställning av studenternas och lärarnas synpunkter.
 • De åtgärder som föreslås eller planeras för att utveckla kursen samt om kurshandboken och/eller kursplanen bör uppdateras.

Nedanstående kursanalysmall kan du använda för att säkerställa att kursanalysen innehåller de delar som krävs utifrån regelverket.

Mall för kursanalys på svenska - VT24 (docx)

Template for Course Analysis in English - VT24 (docx)

Tillgängliggörande och arkivering

Genomförd kursanalys ska skickas till institutionsadministratör för diarieföring och arkivering. Dessutom ska den kommuniceras till kursens intressenter.

Minst till:

 • nuvarande studenter
 • studenter i kommande kurstillfälle
 • studentkåren (info@dalastudent.se)
 • undervisande lärare på kursen
 • programansvarig (i de fall kursen ingår i ett program)
 • ämnesansvarig
 • avdelningsledare
 • prefekt
 • Institutionsledningsråd
 • i förekommande fall samverkansparter.

Ansvar för kursvärdering och kursanalys

Du som ämnesansvarig ansvarar för:

 • att terminsvis sammanställa en rapport till institutionsledningsrådet med redogörelse för vilka kursanalyser som genomförts och inte genomförts, samt över de identifierade åtgärder som kräver resurser.

Du som examinator ansvarar för:

 • att det genomförs en kursvärdering med den högskolegemensamma mallen i lärplattformen.
 • att det genomförs en kursanalys.

Du som kursansvarig ansvarar för:

 • att i samråd med examinator välja de mest ändamålsenliga metoderna för insamling av studenternas synpunkter utöver den anonyma kursvärderingen.
 • att kursanalysen tillgängliggörs och kommuniceras till kursens intressenter. 

Utveckla och revidera kurs

Utifrån kursanalysen identifierar du förbättringsområden för kursen. Utifrån detta utvecklar och reviderar du följande vid behov:

 • undervisningsmetoder
 • uppgifter
 • former för utvärdering
 • examinationer
 • litteraturlista
 • kursplan.

Större revideringar eller åtgärder inom en kurs hanteras inom institutionens verksamhetscykel.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: