Riktlinjer för lärare: Inspelning av föreläsningar

Syftet med nedanstående riktlinjer är att vägleda hur du som lärare vid Högskolan Dalarna bör förhålla dig vid inspelning av föreläsningar. Utgångspunkt för riktlinjerna är att det digitala mötesverktyget Zoom används, men de går även att använda för andra liknande system. Riktlinjerna gäller dock inte inspelningar av obligatoriska moment, som till exempel examinationer. 

Bakgrund och utgångspunkt 

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar behandlingen av personuppgifter. För att behandling av personuppgifter ska vara laglig, måste den vila på en av sex rättsliga grunder. För att motivera högskolans behandling av personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse och samtycke de vanligaste grunderna. Föreläsningar är dock inte myndighetsutövning till skillnad från exempelvis examination. Det innebär att inspelningar av föreläsningar där studenter syns eller hörs är en personuppgiftsbehandling som måste vila på rättslig grund i form av samtycke. 

Studenterna kan ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dem, i sin egen takt, pausa, lyssna flera gånger och repetera. Du, som lärare, kan också lägga in frågor eller quiz i inspelningen så att studenterna kan arbeta med materialet på egen hand. Om du kompletterar de inspelade föreläsningar med ett synkront möte (samtidigt i realtid) med studenterna i videomötesverktyget Zoom, kan de arbeta aktivt med materialet genom till exempel frågestunder, samarbeten och diskussioner i stället för att enbart titta på den inspelade föreläsningen. Att detta aktiva engagemang gynnar lärandet finns det gediget stöd för inom högskolepedagogisk forskning. 

Riktlinjer för inspelning av föreläsningar 

Inspelning av föreläsning utan studenter närvarande 

Om du spelar in din föreläsning utan studenter närvarande, sker ingen behandling av personuppgifter, förutom dina egna. Det blir då lättare att använda inspelningen vid flera tillfällen, i andra situationer och i ett annat sammanhang (exempelvis i en annan kurs).  

Inspelning av föreläsning med studenter närvarande 

Vi rekommenderar att du alltid gör en grundlig bedömning av de konsekvenser som inspelning med studenter närvarande medför. Det kan till exempel vara bra att överväga om det är nödvändigt att hela undervisningspasset spelas in eller om det räcker att endast spela in den del där du undervisar. 

Om studenter är närvarande vid inspelning av föreläsningar rekommenderas du att informera om detta i kursguide, vid kursintroduktion samt att studenterna informeras vid respektive inspelningstillfälle.  

Nedan följer ett förslag på sådan formulering, där du dock behöver ta ställning till om det som beskrivs i förslaget stämmer överens med hur inspelningen kommer användas. 

Undervisningstillfällen i denna kurs kan komma att spelas in. Inspelningar där du syns eller hörs räknas som en personuppgift och du kommer ges möjlighet att samtycka, eller inte samtycka, till att medverka i sådan inspelning. Inspelningarna kommer göras genom Högskolan Dalarnas verktyg för digitala möten och kommer att spelas in för att tillgängliggöras efter undervisningstillfället, dock endast för aktuellt kurstillfälle. Du kan återta samtycket när du vill. Detta sker enklast genom att informera support via support@du.se. 

Det finns olika sätt att ge studenterna möjlighet att aktivt samtycka till att vara med i inspelningen.  

I Zoom ges deltagarna möjlighet att godkänna inspelning eller lämna undervisningstillfället innan inspelning påbörjas. Ett annat alternativ är att vidta åtgärder för att förhindra att studenter hörs eller syns på inspelningen. En sådan åtgärd är att endast visa dig själv i inspelningen i Zoom genom funktionerna "Spotlight for Everyone” eller ”Focus mode”. Dessutom bör studenterna informeras om att deras mikrofon behöver inaktiveras (“mute”), men att de kan använda chatten för frågor eller kommentarer, eftersom den inte kommer med i inspelningen.  

Vid inspelning av föreläsning i sal med studenter närvarande, behöver kameran vara inställd på inzoomad vy framåt för att bara lärare och tavlan ska synas på inspelningen. Om studenterna i salen inte samtycker till att vara med i inspelningen, måste föreläsaren informera om att de kan ställa frågor i chatten, som inte kommer med i inspelningen, eller att fråga efter att inspelningen är avslutad.  

Generell information om hur Högskolan Dalarna hanterar dina personuppgifter. 

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: