Perspektiv på högskolepedagogik

Högskolepedagogik innefattar frågor om pedagogik, didaktik och lärande inom högre utbildning. Som lärare inom universitet och högskola behöver du också ha kunskap om vilka lagar och regler som styr verksamheten.

Bakgrund

Högre utbildning har en lång historia och för en översikt har Universitetskanslersämbetet producerat en kort historik om högskolepedagogik.

Historien om pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan (uka.se)

Under de senaste åren har det skett en kontinuerlig utveckling av forskning om undervisning och lärande inom högre utbildning och flera lärosäten har beslutat om möjligheter till pedagogisk meritering.

Som ett krav för anställning har numer de flesta svenska lärosäten inskrivet i sin anställningsordning att du som lärare ska ha en behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande tio veckor. Utöver den behörighetsgivande utbildningen finns också möjligheter att kontinuerligt delta i högskolepedagogisk utbildning.

Utbildningar och kurser för dig som undervisar

Styrning av högskolans utbildning

Högskolelagen innehåller grundläggande bestämmelser om verksamheten vid de statliga universiteten och högskolorna och ger en ram för dess organisation och styrning. Högskoleförordningen knyter an till bestämmelserna i högskolelagen, och den innehåller bl.a. bestämmelser kring kursplaner, utbildningsplaner, betyg och examina. Utöver nationella och internationella direktiv finns även lokala styrdokument som anger hur Högskolan Dalarna omsätter direktiv, lagar och förordningar.

I högskolelagens första kapitel 5 § beskrivs flera områden som vi som högskola måste förhålla oss till i vår verksamhet:

  • Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.
  • I högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.
  • Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och globalt till sådan hållbar utveckling som avses i första stycket.
  • Högskolorna ska också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.
  • Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande.

Utöver detta har vi som lärosäte också andra lagar och politiska mål att förhålla oss till, exempelvis att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

I Strategi för Högskolan Dalarna 2020–2026 kan du läsa att högskolans signum innefattar tre styrkeområden som är särskilt utmärkande för oss som lärosäte och som har bäring på högskolepedagogik:

  • En kultur där den enskilde studenten synliggörs. Vi ska skapa en kultur där “varje student möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa - inte bara i kunskaper och färdigheter utan också som människa"
  • Innovativa undervisningsmetoder via nätet. I strategin beskrivs hur Högskolan Dalarna är drivande i utvecklingen av nätburen undervisning inom högre utbildning. Digital teknik integrerat med innovativ pedagogik skapar platsobundna kreativa lärmiljöer som möjliggör kollaborativa och studentaktiva undervisningsformer. På sikt kan den pedagogiska skillnaden mellan nät och campus i stort sett bli upphävd. Genom denna transformering av vår utbildning kan det livslånga lärandet gynnas genom att nya vägar öppnas till kunskap vilka skapar möjligheter för studenter att delta oavsett bostadsort eller familjeförhållanden under olika skeden av livet.
  • Nydanande modeller för samverkan med arbetslivet inom utbildning och forskning. Genom en vidareutveckling av samverkan i anslutning till Högskolans utbildningar ska vidareutvecklas kan allt fler studenter få möjlighet att möta olika samhällsaktörer och samverkanspartner under utbildningen, exempelvis i form av gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten.

Tillgänglighet kan vi som lärosäte arbeta med på olika sätt. Det digitala verktyget Ally är ett sätt att kontrollera att dokumentation och kommunikation i lärplattformen är tillgänglig för våra studenter. Som lärare kan du också planera dina kurser utifrån perspektivet universell design, det vill säga att all undervisning är utformad så att den har en hög allmän tillgänglighet. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller ej har de allra flesta studenter nytta av en tydlig struktur och varierade undervisnings- och examinationsformer.

Högskolepedagogik vid Högskolan Dalarna

Som lärare vid högskolan Dalarna kan du få högskolepedagogiskt stöd av såväl pedagogiska utvecklare som IKT-pedagoger vid Avdelningen för stöd i utbildning och forskning. Utöver behörighetgivande utbildning erbjuder vi bland annat högskolepedagogiska workshops och seminarier.  Som lärare vid Högskolan Dalarna har du alltid tillgång till support som stöd i både digitala system och undervisning.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: