Samarbeta inom Erasmus+

Högskolan Dalarna deltar i flera europeiska projekt och samarbeten via programmen Erasmus+ och Nordplus.

Erasmus logga

Erasmus+ 

Målet med Erasmus+ är att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Prioriteringar för projektperioden 2021-27 är digitalisering, hållbarhet, inkludering, flexibilitet och förenkling. Samtliga EU-länder kan fullt ut delta i Erasmus+, dessutom Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet. 

Nyheter 2021-27

Studenter kan studera eller praktisera 2 till 12 månader med stipendium (tidigare 3 till 12 månader)

Internationell dimension, 20 procent av budgeten kan användas för utresande studenter och personal till länder utanför EU. Gäller alla de aktiviteter som förekommer inom EU.

Blandad mobilitet 

Blandad mobilitet gäller deltagare på alla nivåer (även doktorander). Deltagaren ska göra en fysisk mobilitet som pågår i 5-30 dagar som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat. För studenter ska en blandad mobilitet tillgodoräknas som en del av utbildningen.

Den virtuella delens längd är flexibel, men hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS. Den här typen av mobilitet kan passa extra bra för till exempel lärarstudenter som annars har svårt att hitta utrymme för mobilitet i sitt utbildningsprogram. Lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering och de fysiska dagarna räknas in de vanliga Erasmusdagarna. Handbok(pdf)

Blandade intensivprogram (BIP)

Blandade intensivprogram bygger kapacitet för att utveckla och implementera innovativa undervisnings- och inlärningsmetoder vid de deltagande lärosätena.

Dessa korta, intensiva program använder innovativa sätt att lära och undervisa, och måste innehålla en virtuell del. Programmen kan innefatta utmaningsbaserat lärande där transnationella och transdisciplinära team arbetar tillsammans för att tackla utmaningar, till exempel de som är kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling eller andra samhällsutmaningar som identifierats av regioner, städer eller företag.

Innehåll

Programmet bör ha ett mervärde jämfört med befintliga kurser eller utbildningar som erbjuds av de deltagande lärosätena och kan vara flerårigt. Genom att möjliggöra nya och mer flexibla mobilitetsformat som kombinerar fysisk mobilitet med en virtuell del, syftar blandade intensiva program till att nå alla typer av studenter från olika bakgrund, studieområden och cykler.

Grupper av studenter eller personal ska genomföra en kortvarig fysisk mobilitet utomlands i kombination med en obligatorisk virtuell komponent. Den virtuella komponenten måste sammanföra eleverna online för att arbeta med specifika uppgifter, den virtuella delen ska bidra till kursens övergripande läranderesultat.

Minimikriterier:

  • 3 universitet från 3 olika programländer
  • Fysisk rörlighet 5 - 30 dagar
  • Kurser för studenter bör ge minst 3 ECTS
  • 15 studenter och personal som deltar i BIP från partneruniversiteten

BIP-ansökningar ingår i den årliga ansökan om Erasmus+ mobilitetsbidrag. Universitetet som arrangerar kursen får extra finansiering för att organisera evenemanget. Studenter och personal från utsändande universitet får ett Erasmus+ mobilitetsbidrag.

BIP (websida)

Erasmus+ fokuserar på tre typer av aktiviteter:

Mobilitet

Personal- och studentmobilitet, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyten.

Projektsamarbete

Strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera.

Stöd för policyförändring

Verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Projektsamarbeten

Inom Erasmus+ finns ett antal olika sorters internationella projektsamarbeten. Här är en kortfattad beskrivning av dessa.

Samarbetspartnerskap 

Krav på deltagande: Minst tre organisationer från minst tre programländer.
Ger möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildning.

Utbyten.se (websida)

Högskolans pågående projekt: Mines and Water: Interpreting European Industrial Heritage

Innovationsallianser 

Krav på deltagande: Minst åtta partners, varav minst tre utbildare och minst tre företrädare för arbetsmarknaden. Minst fyra programländer ska vara representerade.

Utveckling av utbildnings- och kursplaner, tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov. Aktörer inom högre utbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad och forskning kan söka. 

Utbyten.se (websida)

Kapacitetsuppbyggnad 

Krav på deltagande: Minst två lärosäten från minst två programländer. 
Finansiering för dem som vill utveckla nya kurser, utbildningscentra och läroplaner tillsammans med lärosäten i andra länder, både inom och utanför Europa.

Europauniversiteten 

Krav på deltagande: Minst tre högskolor från tre olika programländer. 
Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Utbyten.se (websida)

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbeten mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Högskolan Dalarna deltar i flera Nordplus-samarbeten. 

Senast granskad:
Kontakt
Internationell handläggare
Erasmuskod och ID
Information som behövs vid Erasmus projektansökningar.

Högskolan Dalarnas Erasmuskod : SFALUN01

  EUC: 29445

  PIC: 986578077

  OID: E10177553

Senast granskad: