Samarbeta inom Erasmus+

Högskolan Dalarna deltar i flera europeiska projekt och samarbeten via programmen Erasmus+ och Nordplus.

Erasmus+ 

Målet med Erasmus+ är att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Prioriteringar för projektperioden 2021-27 är digitalisering, hållbarhet, inkludering, flexibilitet och förenkling. Samtliga EU-länder kan fullt ut delta i Erasmus+, dessutom Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Så fungerar programperioden 2021-2027 (utbyten.se)

Nyheter 2021-2027

Studenter kan studera eller praktisera 2 till 12 månader med stipendium (tidigare 3 till 12 månader)

Internationell dimension, 20 procent av budgeten kan användas för utresande studenter och personal till länder utanför EU. Gäller alla de aktiviteter som förekommer inom EU. Under resten av programperioden prioriterar vi

  • Personalmobilitet i syfte att marknadsföra högskolan
  • Studentmobilitet till Storbritannien
  • Studenter på praktik

Blandad mobilitet introduceras, liksom Blandade intensivprogram, BIP.

Blandad mobilitet

Blandad mobilitet gäller deltagare på alla nivåer (även doktorander). Deltagaren genomför en  fysisk mobilitet i 5-30 dagar vilket kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat. För studenter ska en blandad mobilitet tillgodoräknas som en del av utbildningen. Hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS.

Den här typen av mobilitet kan passa extra bra för till exempel lärarstudenter som annars har svårt att hitta utrymme för mobilitet i sitt utbildningsprogram. Lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering och de fysiska dagarna räknas in de vanliga Erasmusdagarna.

Handbook "Blended mobility implementation guide for Erasmus+ higher education mobility" (pdf)

Blandade intensivprogram (BIP)

Blandade intensivprogram använder innovativa sätt att lära och undervisa, och måste innehålla en virtuell del utöver fysisk mobilitet.  Exempel från UHR (websida)

Innehåll

Programmet bör ha ett mervärde jämfört med befintliga kurser eller utbildningar som erbjuds av de deltagande lärosätena och kan vara flerårigt. Blandade intensivprogram syftar till att nå alla typer av studenter från olika bakgrund, studieområden och nivåer, men kan även användas för personal .

Minimikriterier för anordnandet:

  • minst tre universitet från tre olika programländer ska samarbeta kring kursen
  • Fysisk rörligheten ska vara 5 - 30 dagar
  • Kurser för studenter ska ge minst 3 ECTS
  • minst 15 studenter måste delta från partneruniversitet

Det lärosäte som arrangerar får extra finansiering för att organisera kursen, 6000 euro per 15 inresande studenter alternativt 8000 euro per 20 inresande studenter.

Meddela i god tid, senast 31 januari inför nästa läsår om du planerar för en BIP, maila Erasmusansvarig.

Studenter och personal från sändande universitet får ett Erasmus+ mobilitetsbidrag.

ToolKit för att planera för BIPs

Högskolan Dalarna arrangerar BIP ht 2024 (websida)

Erasmus+ fokuserar på tre typer av aktiviteter (Key Actions)

KA1 Mobilitet

Personal- och studentmobilitet, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyten.

KA2 Projektsamarbete

Strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera. Exempel Erasmus mundus, Europauniversiteten

KA3 Stöd för policyförändring

Verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Projektsamarbeten

Inom Erasmus+ finns ett antal olika sorters internationella projektsamarbeten. Här är en kortfattad beskrivning av dessa.

Samarbetspartnerskap 

Krav på deltagande: Minst tre organisationer från minst tre programländer.
Ger möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildning.

Ansök om ett samarbetspartnerskap (utbyten.se)

 

Innovationsallianser 

Krav på deltagande: Minst åtta partners, varav minst tre utbildare och minst tre företrädare för arbetsmarknaden. Minst fyra programländer ska vara representerade.

Utveckling av utbildnings- och kursplaner, tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov. Aktörer inom högre utbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad och forskning kan söka. 

Mer om programmet (utbyten.se)

Kapacitetsuppbyggnad 

Krav på deltagande: Minst två lärosäten från minst två programländer. 
Finansiering för dem som vill utveckla nya kurser, utbildningscentra och läroplaner tillsammans med lärosäten i andra länder, både inom och utanför Europa.

Europauniversiteten 

Krav på deltagande: Minst tre högskolor från tre olika programländer. 
Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Mer om programmet (utbyten.se)

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbeten mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser. Högskolan Dalarna deltar i flera Nordplus-samarbeten. 

Senast granskad:
Kontakt
Internationell handläggare
Erasmuskod och ID

Information som behövs vid Erasmus projektansökningar.
Högskolan Dalarnas Erasmuskod : SFALUN01

  • EUC: 29445
  • PIC: 986578077
  • OID: E10177553

Erasmus logga

Senast granskad: