AI i undervisning

AI-teknik kan du använda för att stödja och förbättra din undervisning. Du kan även behöva förhålla dig till AI vid examinerande momenten.

AI-teknik erbjuder dig en rad möjligheter för att stödja och förbättra undervisningen. På denna sida hittar du information om hur AI kan användas i undervisning, med ett fokus på dess specifika fördelar och hur du kan integrera AI-tekniken i klassrummet. 

Det finns många olika AI-verktyg att använda. ChatGPT är det mest kända så det får stå som modell ibland. Vi har på högskolan tillgång till Copilot. De är väldigt lika varandra. 

Vad är AI? 

AI (artificiell intelligens) är teknologi som efterliknar mänskligt tänkande och lärande. Det finns olika former av AI. Nedan fokuseras på maskininlärning som innebär system som kan lära sig och förbättra sin prestanda över tid baserat på den data de bearbetar. Du som lärare kan spara tid genom att automatisera vissa administrativa uppgifter, till exempel att skapa material. 

Om du är osäker på vilken typ av uppgifter du kan få hjälp med av Copilot/Chat GPT, prova att fråga verktyget under användning. Om du tycker att AI-verktyget ger svar på en för låg nivå, så ber du AI-verktyget om en svårare/högre nivå till dess att du får ungefär det svar du vill ha. Erfarenheter visar ett det att det är svårt för AI-verktyget att producera text som är i nivå eller bättre än vad en lärare i ämnet kan, men AI-verktyget går att nyttja som bollplank. 

Tips! Vill du att Copilot ska skapa en bild åt dig? Be den göra det. 

Copilot (copilot.microsoft.com) ingår i Microsoft 365. Du kan du behöva logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord när du klickar på länken om du inte redan är inloggad (beror på vilken webbläsare du använder).

AI har utvecklats sedan 1960-talet och beskrivs kortfattat i filmen AI-skrivandets historia (video 10 min)  

AI för inlärning och planering 

Du kan använda AI på många kreativa sätt för att berika inlärningsupplevelsen, stödja pedagogisk innovation och bidra till en mer engagerande och anpassad undervisning. Här är några exempel: 

 • Skapa instuderingsfrågor kopplat till litteraturen:  
  AI kan hjälpa dig att generera instuderingsfrågor baserade på kurslitteratur. Instuderingsfrågorna kan du använda som en del av quiz, eller som diskussionspunkter i undervisningen.  
 • Multipel choice eller quiz-frågor:  
  Du kan använda AI för att utforma frågesporter och kunskapstester, vilket kan göra inlärningsprocessen mer interaktiv och rolig. 
 • Case-metodik:  
  Du kan använda AI för att generera autentiska fall som är kopplade till kursmaterial, vilket kan bidra till att studenter utvecklar kritiskt tänkande och praktiska färdigheter. 
  Exempel och resultat från en undervisningssituation och lite om risker. (video 10 minuter) 
 • Agera motpart i ett samtal:  
  Du kan låta studenterna använda AI som konversationspartner, till exempel för kurser inom lärar-, socionom- eller sjuksköterskeutbildning. Detta kan hjälpa studenter att utveckla sina kommunikationsfärdigheter i trygga och kontrollerade miljöer, till exempel kan studenten få öva på att samtala med en patient eller elev utan att göra det med en riktig person. 

Du behöver alltid läsa igenom de AI-genererade texterna för faktagranskning och språkkontroll! 

Du kan dela din kursplan och litteraturlista, med ett AI-verktyg som ChatGPT, för att få hjälp med planering av din kurs. Detta verktyg kan sedan generera studentaktiverande uppgifter som är kopplade till lärandemålen.

I exemplet nedan har en fråga ställts i AI-verktyget ChatGPT (chat.openai.com). Observera att både kursen och lärandemålen i exemplet är fiktiva. Svar från AI-verktyg ska ses som ett stöd och inte en färdig produkt.


Frågeställning

Skapa en struktur på ett kursupplägg till min kurs i högskolepedagogik. Kursen har en träff i veckan och pågår under 10 veckor. Jag vill att du matchar läraktiviterna och examination med lärandemålen. Examination är planerat till v.4 och v.9-10.

Här kommer lärandemålen för kursen:

Förstå: Studenten ska kunna förklara konstruktiv länknings principer och illustrera med exempel hur dessa kan tillämpas för att förbättra lärande och undervisning.

Reflektera: Studenten ska genomföra och inlämna en strukturerad självreflektion där de utvärderar sitt nuvarande undervisningsförhållningssätt i ljuset av studentcentrerat lärande och identifierar områden för personlig utveckling.

Jämföra: Studenten ska i en skriftlig uppgift jämföra formativa och summativa bedömningsmetoder, och exemplifiera situationer där varje metod främjar lärande, baserat på teoretiska ramverk och praktiska exempel.


Svar från ChatGPT

För att skapa en kursstruktur som stöder lärandemål och integrerar lärandeaktiviteter med examination, kan vi använda oss av Biggs idé om Constructive Alignment. Här är ett förslag på hur kursen kan struktureras:

Vecka 1: Introduktion till konstruktiv länkning

 • Läraktiviteter: Föreläsning om konstruktiv länkning, diskussionsforum för att dela initiala tankar.
 • Förberedande läsning: Grundläggande artiklar om konstruktiv länkning.

Vecka 2: Principer för konstruktiv länkning

 • Läraktiviteter: Grupparbete för att analysera och diskutera exempel på konstruktiv länkning.
 • Hemuppgift: Skriv en kort reflektion kring hur konstruktiv länkning kan tillämpas i egen undervisning.

Vecka 3: Studentcentrerat lärande

 • Läraktiviteter: Workshop där deltagarna utformar undervisningspass baserat på principer för studentcentrerat lärande.
 • Hemuppgift: Påbörja arbetet med självreflektionen som ska inlämnas i vecka 4.

Vecka 4: Självreflektion och första examination

 • Läraktiviteter: Seminarium för att diskutera utkast till självreflektioner.
 • Examination: Inlämning av strukturerad självreflektion.

Vecka 5: Formativ bedömning

 • Läraktiviteter: Case-baserade diskussioner om formativ bedömning.
 • Förberedande läsning: Artiklar om formativa bedömningsmetoder.

Vecka 6: Summativ bedömning

 • Läraktiviteter: Rollspel och scenarion för att öva på summativ bedömning.
 • Hemuppgift: Börja planera den skriftliga uppgiften för jämförelse av bedömningsmetoder.

Vecka 7: Integration av formativa och summativa metoder

 • Läraktiviteter: Workshop för att integrera formativa och summativa metoder i kursplanering.
 • Gruppuppgift: Utforma en bedömningsplan för en fiktiv kurs.

Vecka 8: Teoretiska ramverk för bedömning

 • Läraktiviteter: Föreläsning och diskussion om olika teoretiska ramverk.
 • Hemuppgift: Fortsätt arbetet med den skriftliga uppgiften.

Vecka 9: Examination och feedback

 • Läraktiviteter: Peer review av den skriftliga uppgiften.
 • Examination: Inlämning av första versionen av den skriftliga uppgiften.

Vecka 10: Avslutning och återkoppling

 • Läraktiviteter: Återkopplingssessioner där studenterna får feedback på sina arbeten.
 • Examination: Slutlig inlämning av den skriftliga uppgiften efter revidering.

I detta upplägg är lärandeaktiviteterna och examinationerna direkt kopplade till lärandemålen. Vecka 4:s självreflektion möter det andra lärandemålet, medan den skriftliga uppgiften som sträcker sig från vecka 6 till 10 ger studenterna möjlighet att arbeta med både det första och det tredje lärandemålet. Examinationerna är utspridda så att de matchar slutet av varje större lärandesekvens, vilket ger studenterna chansen att visa sina kunskaper och färdigheter stegvis.

Att tänka på när du implementerar AI i undervisning 


Innan du börjar använda AI i ditt klassrum, finns det några viktiga saker att tänka på: 

 • Säkerhet och integritet:  
  Högskolan har inte införskaffat något AI-verktyg men däremot så ingår Copilot i inhandlade Office från Microsoft. 
  Tänk på att inte dela några personuppgifter/känsliga uppgifter. 
 • Stöd och resurser:  
  Ta del av utbildningsinsatser som erbjuds om du känner behov.  
  • Exempelvis erbjuds workshops i hur du som lärare kan hantera AI. 
 • Variation och balans: 
  Kom ihåg att AI är ett komplement till, inte en ersättning för, traditionell undervisning. Variera användningen av AI med andra undervisningsmetoder för att hålla inlärningsupplevelsen balanserad och engagerande. 

AI erbjuder många spännande möjligheter för undervisning. Om det behövs, planera tid för att utbilda både dig själv och dina studenter i hur man använder dem effektivt. Genom att förstå grunderna och överväga de ovan nämnda punkterna kan du börja utforska hur denna teknik kan berika ditt klassrum och stödja dina studenter på deras inlärningsresa. 

Lärarstöd för användning av AI i uppgifter

Genom att specificera hur AI kan bidra från förbud till avancerad användning blir det tydligare för både lärare och studenter vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet både under en kurs och vid en specifik examination. Det ger en ram för både pedagogisk utveckling och akademisk ärlighet. Som vägledning för lärare i hur de kan stödja studenternas arbete med generativ AI har AI-gruppen tagit fram ett dokument med tre användningsområden i undervisningen.

Det kan användas:

 • av läraren vid planering av examinerande moment för att tydligt ange på vilket sätt studenterna får använda generativ AI vid examinationen.
 • som ett självvärderingsinstrument av studenter för att bedöma sin användning av AI innan de lämnar in sin uppgift.
 • av studenterna som stöd i deras lärandeprocess både vid en examination och under kursens löpande arbete.

Ladda ner lärarstöd för kommunikation av användning av AI i uppgifter (pdf)

Senast granskad: