Vision, mål och strategi

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund utgör basen för vår verksamhet. Strategin beskriver vägen framåt.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.

Att samskapa innebär att vi ska bedriva vår verksamhet i nära samverkan med vår omvärld, både lokalt och globalt.

Bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel.

Vision

Vår vision är att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

 • Tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar vi vägar till ny och befintlig kunskap som är öppna, tillgängliga och inkluderande.
 • Våra utbildningar ska främja omdömet och handlingsförmågan och vi ska stödja människors lärande i en livslång bildningsprocess.
 • Genom vår forskning och våra utbildningar vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på begreppen öppenhet, mod och ansvar.

 • Vi ska vara tillgängliga och vi ska vara öppna i våra uppfattningar och i vårt agerande inom högskolan och mot omvärlden.
 • Vi ska våga pröva nytt och att ta oss an komplexa utmaningar.
 • Vi ska vara ett intellektuellt och kritiskt nav i samhället.

Strategi 2020–2026

PowerPoint om strategin

Vi ska öka högskolans attraktivitet och konkurrenskraft genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och utbildning.

För att nå våra mål arbetar vi med tre parallella processer:

Etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer

En sammanhållen akademisk miljö bygger på den intellektuella samhörighet som finns mellan lärare, lärarlag och forskargrupper inom ett definierat område. Den ska präglas av kreativitet och utvecklingskraft.

Kännetecken:

 • Attraktiva utbildningar på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning (i egen regi eller i samverkan med andra lärosäten).
 • En grupp doktorander av tillräcklig storlek så att en konstruktiv doktorandmiljö kan upprätthållas.
 • Utbildningar på avancerad nivå som säkrar ett stabilt inflöde av doktorander.
 • Forskningsprogram med mål och planer för forskningens utveckling och för hur forskningen ska stödja utbildningen.
 • Nära samverkan mellan forskning och utbildning där stark forskningsanknuten utbildning är en självklarhet.
 • Forskargrupper om verkar inom ramen för ett eller flera forskningsprogram och som har god förmåga att attrahera till kunskapsutvecklingen inom sitt fält nationellt och internationellt och som har god förmåga attrahera externa forskningsmedel.
 • Ett stort antal disputerade lärare och seniorer inom kunskapsområden som är varandra understödjande.
 • Väl utvecklade nationella och internationella samarbeten med lärosäten inom det egna fältet.
 • Att tillräckligt antal professorer och docenter för att genomföra en långsiktigt hållbar forskarutbildning.
 • Väl utvecklad samverkan med omgivande samhälle.

Värna Högskolan Dalarnas signum

Tre områden är särskilt utmärkande för Högskolan Dalarna som lärosäte, samtidigt som de är styrkor som speglar visionens anda:

Att se hela studenten

Vi ska fortsätta utveckla vår kultur där varje student möts med respekt och omtanke och får goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation.

Nätburen undervisning – digitaliseringskompetens

Vi ska fortsätta att utveckla innovativa undervisningsmetoder via nätet. Utbildning via nätet och kombinationer av nätbaserad undervisning och undervisning på campus erbjuder studenten en stor flexibilitet och öppnar för nya vägar till kunskap under livets olika faser.

Samverkan

Genom samverkan med det omgivande samhället kan vi bygga starka sammanhållna akademiska miljöer som är väl förankrade såväl inom högskolan som hos berörda samarbetspartner.

Utveckling av centrala kvalitetsaspekter

Högskolan Dalarna ska vara en kritisk röst i samhället, men också̊ bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

För att möjliggöra det och för att stärka den akademiska kvaliteten och konkurrenskraften krävs att högskolan utvecklar verksamheten inom sju centrala kvalitetsaspekter:

Utbildningar för samhällsnytta och bildning

Vi har en unik kompetensbredd som innebär goda förutsättningar att förena utbildning och bildning. Vi ska säkerställa att våra utbildningar är attraktiva och att vår undervisning håller hög kvalitet. Våra utbildningar ska också präglas av tydlig forskningsanknytning och av olika former av bildningsinslag.

Forskning för kunskapstillväxt och samhällsnytta

Högskolans forskning ska bidra till kunskapsutveckling och samhällsnytta. Detta kräver en stärkt forskningskultur. Varje sammanhållen akademisk miljö tilldelas ett forskningsanslag för att stärka miljöns forskning och forskningens anknytning till utbildningen.

Kvalitetskultur – ansvar och tillit

Målet för högskolans kvalitetsarbete är en kvalitetsmedveten kultur där ansvar och tillit är nyckelfaktorer.

Ökat ansvar och inflytande för kollegiet

Att stärka forskningskulturen och sambandet mellan forskning och utbildning innebär att den kollegiala organisationen får både större befogenheter och ansvar.

Globala perspektiv och interkulturell förståelse

Internationalisering är en central kvalitetsaspekt och ett viktigt verktyg i arbetet med att öka förståelsen för andra länder, för internationella förhållanden och gemensamma utmaningar.

Proaktivt verksamhetsstöd

Verksamhetsstödets kvalitet är en avgörande faktor för högskolans uppdrag inom utbildning och forskning. Genom väl fungerande stödfunktioner kan de långsiktiga förutsättningarna för högskolans verksamhet säkerställas och utvecklas.

En attraktiv arbetsplats

Basen i verksamheten är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet. Varje medarbetare har behov av att utvecklas och växa i sin yrkesroll och de anställdas kreativitet är central för verksamheten.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: