Ny lärplattform: Canvas

Högskolan kommer under 2024 att byta lärplattform, från Blackboard Learn till Canvas, både för kursrum och programrum. Projektet kommer att pågå till hösten 2024.

Bakgrund 

Enligt Högskolan Dalarnas strategi ska högskolan verka för en miljö där studenten är i centrum, där digitaliseringskompetens är centralt och där det erbjuds flexibla undervisningsformer med en väl utvecklad pedagogik för såväl utbildning på campus som för nätburen undervisning. I denna strävan är högskolans lärplattform central. 

Högskolan Dalarna har sedan 2017 använt lärplattformen Blackboard, men avtalet löper ut under 2024 och går inte att förlänga. Via SUNET, Swedish University Computer Network, har högskolan valt att ansluta sig till lärplattformen Canvas, en lärplattform som närmare 30 svenska lärosäten idag använder. 

Projektet, att byta lärplattform leds av avdelningen för stöd till utbildning och forskning. Projektet har flera delmål:

 • Att tekniskt implementera Canvas och bygga upp nya kurser och program i Canvas.
 • Förbättra strukturen i kursrummen – det ska vara lätt att hitta kursmaterial, inlämningsuppgifter, tentamen med mera. Studenterna ska enkelt kunna känna igen strukturen från en kurs till en annan. 
 • Kursmaterialet ska vara tillgänglighetsanpassat så att alla studenter ska ha samma möjligheter att tillgodogöra sig innehållet.
 • Innehållet i Canvas ska vara möjligt att gallra och arkivera utifrån de riktlinjer som finns. För att det ska vara möjligt måste det tas med i planeringen för strukturen av innehållet i kursrummen. 
Tidplan

2023

Januari-maj:

 • Teknisk implementation av Canvas. Arbete med frågor som inloggning, bygga upp struktur, kursrumsbeställning med mera.
 • Utbildning av medarbetare i projektgruppen samt IKT-pedagoger.

Maj-juni: 

 • Lärare som deltar i pilotkurserna utbildas i Canvas och börjar att bygga upp sina nya kursrum.
 • Arbete med integrationer som till exempel Play, Ouriginal och Ally pågår.

Augusti - januari 2024:

 • Pilotkurser genomförs i Canvas, utvärdering av resultat från piloterna kan leda till förändringar och förbättringar i till exempel kursrumsmallar.  

2024 

Mars-juni: 

 • Utbildning av all undervisande personal pågår löpande under våren.  
  De som vill kan börja använda Canvas under senare delen av terminen.

Augusti:  

 • Canvas är högskolans lärplattform och samtliga kurs- och programrum återfinns i Canvas.  
 • Utbildningsinsatserna erbjuds löpande så länge det finns behov.

Augusti-December:

 • Blackboard Learn förbereds för export till högskolans e-arkiv där allt material kommer att sparas. 

Organisation för projektet 

Projektet drivs av Avdelningen för stöd i utbildning och forskning men samarbetar nära med representanter från institutionerna. Under projektet samarbetar projektgruppen även aktivt med avdelningen för IT och digital infrastruktur, avdelningen för studentservice och utbildningsadministration, avdelningen för kommunikation samt avdelningen för stöd till ledning och styrning. 

 • Styrgrupp: 
  Chefer för avdelningen för stöd i utbildning och forskning, avdelningen för IT och digital infrastruktur och avdelningen för studentservice och utbildningsadministration, samt en representant för institutionerna. 
 • Referensgrupp:
  Består av lärare, två representanter från varje institution, och två studenter. Referensgruppens roll är att fungera som ett bollplank i olika frågor men även som en kanal ut till kollegorna ute på institutionerna.  

Frågor, tankar, idéer?

Senast granskad:
Aktuellt just nu: 
 • Besluta om struktur i Canvas, en spegling av vår organisation.
 • Kursrumsbeställning
 • Kursrumsmallar
 • Förbereda Pilotkurser: utse pilotlärare, ta fram utbildningsmaterial
 • LTI-integrationer
 • Ta beslut om roller i lärplattformen 
Kontakt

Projektgruppen deltar gärna i olika forum för att informera om hur projektet fortlöper. Det går också bra att ställa frågor eller skicka in synpunkter och förslag via formuläret på webbidan.

Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad: